Depresja a choroba niedokrwienna serca – czy istnieje zależność przyczynowo-skutkowa?

Nancy Frasure-Smith i Francois Lesperance – Depression and cardiac risk: present status and future directions LINK: Heart 2010;96:173

Czy dysponujemy wystarczającymi dowodami na przyczynowo-skutkową zależność pomiędzy depresją a chorobą niedokrwienną serca? Zwięzłe podsumowanie wiedzy na ten temat opublikowano w The Heart.

Wiadomo, że depresja jest znamiennie częstsza u osób z chorobą wieńcową, a zmodyfikowane kryteria diagnostyczne dużej depresji spełnia ponad 20% osób hospitalizowanych z powodu zawału serca. Z drugiej strony, depresja wiąże się z większym prawdopodobieństwem wystąpienia choroby wieńcowej, a u osób z rozpoznaną chorobą niedokrwienną serca wiąże się z niekorzystnym rokowaniem. Dlaczego więc wciągnięcie depresji na listę czynników ryzyka chorób serca wciąż nie jest uprawnione? Wprawdzie w większości prac, w których analizowano powyższą korelację, potwierdzono, że jest ona niezależna od czynników zakłócających, ale jej siła była stosunkowo niewielka. Nie można wykluczyć, że zarówno depresja, jak i choroba niedokrwienna serca są fenotypowo odrębnymi następstwami działania tych samych czynników, w tym genetycznych.

Wątpliwości wokół charakteru zależności pomiędzy depresją a chorobą wieńcową nie udało się rozwiać w badaniach klinicznych,  w których oceniano wpływ leczenia depresji na ryzyko chorób układu krążenia. Przeszkodą okazały się niedociągnięcia metodologiczne, umiarkowana skuteczność terapii i stosunkowo krótki okres obserwacji. Współczesne badania poświęcone omawianemu zagadnieniu toczą się w kilku kierunkach, z których najbardziej obiecujący wydaje się ten związany z analizą wpływu poszczególnych składowych depresji na ryzyko wieńcowe. Niezależnie od wyników tych prac, depresja u osób z grup ryzyka sercowo-naczyniowego powinna budzić szczególną czujność klinicystów.

Opracowane na podstawie: Heart / luty 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Depresja a choroba niedokrwienna serca – czy istnieje zależność przyczynowo-skutkowa?”