Okołooperacyjna śmiertelność i odległe przeżycie zdrowych dawców nerek – dane z USA

Dorry L. Segev i wsp – Perioperative mortality and long-term survival following live kidney donation LINK: JAMA 2010;303:959

W Journal of American Medical Association warto zwrócić uwagę na  najpełniejszą z dotychczas opublikowanych analiz śmiertelności i przeżycia zdrowych dawców nerek. Autorzy z USA posłużyli się ogólnokrajowym rejestrem dawców narządów, identyfikując w nim łącznie 80347 żywych dawców nerek operowanych w okresie od 1 kwietnia 1994 do 31 marca 2009 roku i obserwowanych średnio przez 6.3 roku. Przeżycie w powyższej grupie porównywano z danymi z ogólnej populacji osób nie będących dawcami organów, które losowo wybrano spośród uczestników ogólnokrajowego nadzoru stanu zdrowia NHANES III.

Okołooperacyjna śmiertelność w grupie zdrowych dawców, definiowana jako zgon w okresie 90 dni od zabiegu chirurgicznego, wynosiła 3.1 na 10 000 osób i nie zmieniała się w całym analizowanym okresie. Śmiertelność u mężczyzn przewyższała tę u kobiet (odpowiednio 5.1 i 1.7 na 10 000 dawców. Odległe przeżycie w grupie dawców i dobranych pod względem wieku, płci, rasy i chorób towarzyszących osób z ogólnej populacji było porównywalne. Podsumowując, okołooperacyjna śmiertelność u zdrowych dawców nerek jest niska, wziąwszy pod uwagę, że liczbę zgonów związanych z laparoskopową cholecystektomią ocenia się na 18 w przeliczeniu na 10 000 operowanych, a z nefrektomią z przyczyn innych niż transplantacja na 260 w przeliczeniu na 10 000 operowanych. Utrzymywanie się śmiertelności na poziomie 3.1/10000 trudno uznać za porażkę, jeśli uwzględni się fakt, że w analizowanym okresie dwukrotnie wzrosła liczba dawców w wieku powyżej 50 lat i znacząco zwiększył się odsetek dawców otyłych. Pobranie nerki od zdrowej osoby wydaje się zatem zabiegiem coraz bezpieczniejszym.

Opracowane na podstawie: JAMA / 10 marca 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Okołooperacyjna śmiertelność i odległe przeżycie zdrowych dawców nerek – dane z USA”