Przewlekła choroba nerek – częstość występowania zależy od definicji

Rajiv Agarwal – Epidemiology of chronic kidney disease among normotensives. But what is chronic kidney disease? LINK: Hypertension 2010;55:1097

Z amerykańskich danych wynika, że nadciśnienie tętnicze ma co 4, a przewlekłą chorobę nerek co 8 mieszkaniec USA. Szacunki dotyczące częstości występowania drugiej z wymienionych chorób wśród osób z prawidłowym ciśnieniem były dotychczas nieprecyzyjne. Dzięki pracy Crewsa i wsp., opublikowanej w Hypertension, aktualna wiedza na ten temat wydaje się już głębsza, choć wyniki badania komentujący Rajiv Agarwal uznaje za kontrowersyjne.

Autorzy utrzymują bowiem, że na przewlekłą chorobę nerek choruje aż 13.4% osób z prawidłowym ciśnieniem tętniczym, 17.3% osób w stadium poprzedzającym nadciśnienie oraz 22.0% osób z nierozpoznanym i 27.4% z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. Zdaniem Crewsa i wsp., o przewlekłej chorobie nerek wie tylko co 10 osoba, która na nią cierpi. Szczegółowa analiza protokołu badania wskazuje, że o wynikach zadecydowała wyjątkowo czuła definicja przewlekłej choroby nerek (współczynnik filtracji kłębuszkowej [GFR] < 60 ml/min na 1.73 m2 i mikroalbuminuria w jednokrotnym oznaczeniu).

Bardziej liberalne podejście diagnostyczne (GFR < 45 ml/min na 1.73 m2 i mikroalbuminuria w co najmniej 2 oznaczeniach) przełożyłoby się na zgoła odmienne wnioski. Przy takich kryteriach przewlekła choroba nerek dotyczyłaby  jedynie 0.5% osób z prawidłowym ciśnieniem, 1.0% osób w stadium poprzedzającym nadciśnienie oraz 2.0% osób z nierozpoznanym i < 5.0% z rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym.

Podsumowując, restrykcyjne kryteria diagnostyczne pozwalają na zidentyfikowanie szerokiej grupy osób z potencjalnie podwyższonym ryzyka wystąpienia choroby. Z kolei liberalne, mniej czułe, służą selekcji grupy, w przypadku której ryzyko jest najwyższe, a zatem liczba osób, które należy leczyć lub poddać profilaktyce, żeby uzyskać jeden pożądany efekt zdrowotny, jest najbardziej optymalna.

Opracowane na podstawie: Hypertension / 22 marca 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Przewlekła choroba nerek – częstość występowania zależy od definicji”