Porównanie agomelatyny z sertraliną w leczeniu depresji – badanie randomizowane

Siegfried Kasper i wsp – Efficacy of the novel antidepressant agomelatine on the circadian rest-activity cycle and depressive and anxiety symptoms in patients with major depressive disorder: a randomized, double-blind comparison with sertraline LINK: J Clin Psychiatry online

Agomelatyna jest pierwszym przedstawicielem nowej grupy leków antydepresyjnych, będącym agonistą receptorów melatoninowych MT1/MT2 oraz antagonistą receptorów serotoninowych 5-HT2c. Szereg dowodów pochodzących z badań klinicznych wskazuje na jej skuteczność przeciwdepresyjną przy jednoczesnym korzystnym wpływie na cykl snu i czuwania, bardzo ważnym u osób z depresją.

W europejskim, randomizowanym badaniu z podwójnie ślepą próbą, opublikowanym na łamach Journal of Clinical Psychiatry, skuteczność agomelatyny w leczeniu dużej depresji (major depressive disorder – MDD) porównano ze skutecznością sertraliny. Oceniano wpływ obu leków na objawy depresji i objawy lękowe oraz na cykl snu i czuwania. Wybrano do tego porównania sertralinę, gdyż istnieją dane, że lek ten również wpływa korzystnie na architekturę snu u osób z depresją. Pacjenci ambulatoryjni z MDD przydzieleni byli losowo do jednej z dwóch grup: otrzymującej agomelatynę w dawce 25-50 mg (154 chorych) lub sertralinę w dawce 50-100 mg (159 chorych). Leczenie kontynuowano przez 6 tygodni. Pierwszorzędowym punktem końcowym była względna amplituda cyklu snu i czuwania. Drugorzędowe punkty końcowe to jakość snu, czas zasypiania oraz skuteczność przeciwdepresyjna (oceniana za pomocą 17-elementowej skali Hamiltona oraz skali Clinical Global Impressions) i przeciwlękowa (oceniana za pomocą skali lęku Hamiltona).

Różnice w amplitudzie cyklu snu i czuwania na korzyść agomelatyny stwierdzono już po pierwszym tygodniu leczenia (p=0,01). Po 6 tygodniach zarówno czas zasypiania, jak i jakość snu były znacznie lepsze w przypadku leczenia agomelatyną niż sertraliną (p<0,001). Przy terapii agomelatyną zanotowano też istotnie większą poprawę w zakresie objawów zarówno depresji, jak i lękowych (p<0,05).

W podsumowaniu autorzy odnotowują, że przy dobrej tolerancji leczenia agomelatyna jest jednocześnie bardziej skutecznym lekiem przeciwdepresyjnym i przeciwlękowym niż sertralina; korzystniej wpływającym na architekturę snu.

Opracowane na podstawie: Journal of Clinical Psychiatry / 20 marca 2010
Krzysztof Kukuła

0 replies on “Porównanie agomelatyny z sertraliną w leczeniu depresji – badanie randomizowane”