Kojarzenie leków przeciwdepresyjnych – przełom w leczeniu depresji czy nieporozumienie?

A. John Rash – Combining antidepressant medications: a good idea? LINK: Am J Psych 2010;167:241

W American Journal of Psychiatry warto zwrócić uwagę na przenikliwy komentarz do opublikowanej w tym samym wydaniu czasopisma oryginalnej pracy poświęconej skuteczności leczenia skojarzonego przy użyciu antydepresantów, w porównaniu z monoterapią lekiem antydepresyjnym, u osób z dużą depresją bez psychozy. Blier i wsp., wykazali wyższość 6-tygodniowego leczenia skojarzonego (mitrazapina w połączeniu z wenlafaksyną, bupropionem lub fluoksetyną) nad fluoksetyną w monoterapii. Odsetek remisji w grupie badanej wynosił odpowiednio 58%, 46% i 52%, zaś w grupie kontrolnej 25%.

Wyniki badania pokrywają się z obserwacjami innych autorów, którzy wskazywali na ponadstandardową skuteczność odpowiednio mitrazapiny z paroksetyną i mitrazapiny z selektywnym inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny. Wydaje się więc, że nie pozostaje nic innego, jak wykorzystać wnioski z powyższych prac w praktyce.

Okazuje się jednak, że metodologia badań nie grzeszy doskonałością. Krótki okres obserwacji i niska dawka fluoksetyny stosowanej w monoterapii mogły sprzyjać zaniżeniu odsetka remisji w grupie kontrolnej. Zachęcające wyniki dotyczyły niemal wyłącznie mitrazapiny, stąd nie jest jasne, czy ewentualna korzyść z leczenia skojarzonego ogranicza się wyłącznie do schematów zawierających ten lek, czy też ma szerszy kontekst. W końcu, grupa badana przez Bliera i wsp. nie była reprezentatywna dla ogólnej populacji ambulatoryjnych pacjentów z depresją.

Pomimo tych ograniczeń należy przyjąć, że wyniki dotychczasowych badań stanowią dobry punkt wyjścia do kolejnych, pogłębionych analiz. Lekarze praktycy powinni rozważyć zastosowanie mitrazapiny w połączeniu z selektywnym inhibitorem zwrotnego wychwytu serotoniny u tych osób z depresją, u których monoterapia zakończyła się niepowodzeniem.

Opracowane na podstawie: American Journal of Psychiatry / marzec 2010
Krzysztof Kurek

0 replies on “Kojarzenie leków przeciwdepresyjnych – przełom w leczeniu depresji czy nieporozumienie?”