Związek pomiędzy stosowaniem statyn a progresją małych tętniaków aorty brzusznej

Craig D. Ferguson i wsp – Association of statin prescription with small abdominal aortic aneurysm progression LINK: Am Heart J 2010;159:307
Tętniaki aorty brzusznej są uznane za ważną przyczynę zgonów starszych mężczyzn. W licznych badaniach wykazano korzyści z ultrasonograficznych badań przesiewowych w kierunku tętniaków aorty brzusznej w tej populacji. Większość wykrywanych tętniaków ma małe rozmiary (do 55 mm średnicy). Pacjenci z małymi tętniakami aorty brzusznej nie odnoszą korzyści z leczenia chirurgicznego, a skuteczność zabiegów endowaskularnych w tej grupie chorych budzi kontrowersje. Większość tętniaków jest zatem leczona zachowawczo i monitorowana do momentu poszerzenia powyżej ustalonych granic kwalifikujących do leczenia interwencyjnego.

Obecnie tylko w kilku małych, randomizowanych badaniach oceniano wpływ leczenia farmakologicznego na zmniejszenie progresji tętniaków aorty brzusznej, nie wykazując jednoznacznie skuteczności żadnego z leków. Dane pochodzące z niektórych (ale nie wszystkich) badań obserwacyjnych sugerują, że równoczesne stosowanie statyn z innych wskazań wiąże się ze zmniejszeniem tempa poszerzenia tętniaków. Badania prowadzono jednak na małych grupach chorych i nie wszystkie analizy korygowano o inne czynniki ryzyka związane ze stosowaniem statyn lub progresją tętniaków.

Celem obserwacyjnego badania Fergusona i wsp. była ocena związku pomiędzy stosowaniem statyn i stężeniem lipoproteiny LDL a poszerzeniem tętniaków w dużej kohorcie pacjentów z małymi tętniakami aorty brzusznej. W badaniu wzięło udział 652 chorych pochodzących z pięciu ośrodków naczyniowych. Wymiar tętniaków aorty brzusznej był oceniany w badaniu ultrasonograficznych przez średnio 5 lat. W badanej grupie 349 osób (54%) otrzymywało leczenie statynami. Po skorygowaniu o inne czynniki ryzyka wykazano brak związku pomiędzy stosowaniem statyn a poszerzeniem tętniaków aorty brzusznej (iloraz szans 1.23, 95% CI 0.86-1.76). Zwiększenie wymiaru tętniaka powyżej mediany korelowało dodatnio z wyjściowym wymiarem tętniaka (iloraz 1.78 dla wyjściowego wymiaru aorty powyżej 4.35-mm, 95% CI 1.49-2.14) oraz ujemnie ze współistnieniem cukrzycy (OR 0.37, 95% CI 0.22-0.62). Wzrost stężenia lipoproteiny LDL nie był związany z poszerzeniem wymiaru tętniaka.

Podsumowując, w badaniu nie wykazano związku pomiędzy stosowaniem statyn oraz stężeniem LDL a progresją małych tętniaków aorty brzusznej. Wyniki badania sugerują, że statyny nie wykazują korzystnego wpływu na spowolnienie progresji tętniaków aorty.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2010-02-04

0 replies on “Związek pomiędzy stosowaniem statyn a progresją małych tętniaków aorty brzusznej”