Czy statyny zwiększają ryzyko cukrzycy?

Naveed Sattar i wsp – Statins and risk of incident diabetes: a collaborative meta-analysis of randomised statin trials LINK: Lancet 2010;375:735
W The Lancet zwraca uwagę meta-analiza wyników badań z randomizacją, w których analizowano zależność pomiędzy przewlekłym stosowaniem statyn a ryzykiem wystąpienia cukrzycy. Bodźcem do przeprowadzenia meta-analizy, w której, co warte podkreślenia, wykorzystano zarówno opublikowane, jak i nieopublikowane dane, były niejednoznaczne wyniki dotychczasowych badań. Przykładowo, w badaniu JUPITER przeprowadzonym na 17 802 osobach wyjściowo bez cukrzycy, rosuwastatyna zwiększała ryzyko wystąpienia cukrzycy w krótkim, niespełna 2-letnim okresie obserwacji. Z kolei w projekcie WOSCOPS, prawastatyna zmniejszała zapadalność na tę chorobę.

Kryteria włączenia do meta-analizy spełniło 13 badań z randomizacją, przeprowadzonych na łącznej liczbie 91 140 osób. W okresie obserwacji wynoszącym średnio 4 lata zarejestrowano łącznie 4278 nowych przypadków cukrzycy, w tym 2226 w grupach leczonych statynami i 2052 w grupach kontrolnych. Stosowanie statyn było związane ze znamiennym, dziewięcioprocentowym wzrostem ryzyka wystąpienia cukrzycy. Czynnikiem zwiększającym prawdopodobieństwo wystąpienia choroby u osób leczonych lekami hipolipemizującymi był starszy wiek. Wyjściowe różnice pod względem indeksu masy ciała oraz stężenia cholesterolu LDL w surowicy nie wpływały na wyniki analizy. Liczba osób, które musiałyby być leczone statynami przez 4 lata, żeby zarejestrować 1 możliwy do uniknięcia przypadek cukrzycy, wynosiła 255.

Podsumowując, stosowanie statyn wiąże się z niewielkim wzrostem ryzyka wystąpienia cukrzycy. Korzyści w postaci zmniejszenia częstości incydentów kardiologicznych, wynikające z leczenia statynami, przewyższają jednak to ryzyko. Zdaniem autorów, wyniki analizy nie powinny zmienić wytycznych stosowania statyn u osób z wysokim lub umiarkowanym ryzykiem sercowo-naczyniowym. Ryzyko rozwoju cukrzycy powinno być wzięte pod uwagę przy decyzji o wdrożeniu statyn u osób z niskim ryzykiem sercowo-naczyniowym. U osób w starszym wieku przyjmujących statyny wskazane może być monitorowanie glikemii.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2010-02-27