Czy wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne mają korzystny wpływ na efektywność opieki nad pacjentem?

Robbie Foy i wsp – Meta-analysis: effect of interactive communication between collaborating primary care physicians and specialists LINK: Ann Intern Med 2010;152:247
W Annals of Internal Medicine warto zwrócić uwagę na wyniki meta-analizy badań poświęconych roli wielodyscyplinarnych zespołów terapeutycznych w procesie opieki nad przewlekle chorymi. Z dotychczasowych badań wynika, że nieoptymalny przepływ informacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a specjalistami uczestniczącymi w procesie diagnostyki i leczenia może być odpowiedzialny za możliwe do uniknięcia powikłania i zgony. Obserwacja ta pośrednio potwierdza wyższość opieki zespołowej nad indywidualną.

Potwierdzają to także wyniki meta-analizy badań, w których oceniano wpływ systemów opieki umożliwiających bezpośrednią komunikację (regularną wymianę informacji na temat pacjenta) pomiędzy lekarzem ogólnym a specjalistą na parametry związane ze stanem zdrowia chorych na cukrzycę i choroby psychiczne. Do meta-analizy włączono 23 prace. Podsumowanie wyników 11 badań z randomizacją i 7 badań bez randomizacji, prowadzonych na osobach chorych psychicznie oraz 5 badań bez randomizacji przeprowadzonych na grupie osób z cukrzycą, potwierdziło zależność pomiędzy wielodyscyplinarnym podejściem do opieki a jej efektywnością. Wykazano, że interwencje, w których zwracano szczególną uwagę na jakość komunikacji pomiędzy lekarzami ogólnymi a specjalistami, miały korzystniejszy wpływ na parametry zdrowotne od tych, w których nie koncentrowano się na tym aspekcie wymiany informacji. Przykładowo, w badaniach u osób z cukrzycą różnica w kontroli glikemii na korzyść opieki zespołowej wyniosła średnio 1,4% HbA1C.

Podsumowując, pomimo licznych ograniczeń związanych z metodyką badań, a w szczególności z wielopłaszczyznowością stosowanych interwencji, można stwierdzić, że współpraca pomiędzy lekarzem pierwszego kontaktu a specjalistami może przekładać się na dobrostan pacjentów.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2010-02-16

0 replies on “Czy wielodyscyplinarne zespoły terapeutyczne mają korzystny wpływ na efektywność opieki nad pacjentem?”