Czy preparaty Ginkgo biloba poprawiają funkcje poznawcze u osób starszych?

Beth E. Snitz i wsp – Ginkgo biloba for preventing cognitive decline in older adults. A randomized trial LINK: JAMA 2009;320:2663
Produkty ziołowe oparte na Ginkgo biloba, czyli miłorzębie dwuklapowym, zwanym też mniej poprawnie japońskim, są szeroko reklamowane w mediach niemal na całym świecie, jako środki poprawiające pamięć i funkcje poznawcze, zwłaszcza u osób starszych. Wiara w działanie tego specyfiku nie została dotychczas potwierdzona na drodze badań klinicznych.

Autorzy pracy zamieszczonej na łamach Journal of the American Medical Association podjęli to wyzwanie i postanowili sprawdzić, czy miłorząb dwuklapowy spowalnia proces pogarszania funkcji poznawczych u osób starszych. W badaniu nazwanym Ginkgo Evaluation of Memory (GEM) wzięło udział 3069 osób w przedziale wieku 72-96 lat. Było to randomizowane, kontrolowane placebo badanie z podwójnie ślepą próbą. Średni czas obserwacji wyniósł 6,1 roku. Pacjenci przyjmowali 120 mg wyciągu z miłorzębu (n=1545) lub odpowiadające mu wyglądem placebo (n=1524). Oceniano zmiany wyników testów zdolności poznawczych, takich jak Modified Mini-Mental State Examination (3MSE), podskalę Alzheimer Disease Assessment Scale (ADAS-Cog) oraz funkcje związane z pamięcią, uwagą, konstrukcjami wzrokowo-przestrzennymi, językiem i wykonywaniem czynności.

W całym zakresie ocenianych parametrów podczas całego okresu obserwacji nie stwierdzono żadnych istotnych różnic pomiędzy grupami. W testach pamięci, gdzie oczekiwano szczególnie skuteczności miłorzębu, wyniki były niemal identyczne i wyniosły 0,043 (95% przedział ufności 0,034-0,051) w grupie leczonej i 0,041 (95% przedział ufności 0,032-0,050) w grupie placebo. Podobnie było z innymi ocenianymi funkcjami. Zachodzące w czasie zmiany w wynikach testów 3MSE i ADAS-Cog zależały nie od leczenia, ale od wyjściowego stanu funkcji poznawczych. Nie odnotowano też żadnego wpływu leczenia w wybranych podgrupach pacjentów – w zależności od wieku, płci, rasy, wykształcenia i innych wybranych czynników.

Wyciąg z miłorzębu dwuklapowego nie ma zatem żadnego wpływu na dynamikę pogarszania się funkcji poznawczych u osób starszych.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2009-12-23

0 replies on “Czy preparaty Ginkgo biloba poprawiają funkcje poznawcze u osób starszych?”