Śmiertelność u chorych na schizofrenię

S. Brown i wsp – Twenty-five year mortality of a community cohort with schizophrenia LINK: Br J Psychiatry 2010;196:116
Na łamach British Journal of Psychiatry opublikowano pracę, w której w obserwacji obejmującej lata 1981-2006 oceniano śmiertelność w grupie chorych na schizofrenię. Do badania wybrano 370 mieszkańców Southampton w wieku 16-64 lat, z jednoznacznie potwierdzoną schizofrenią. W analizie posługiwano się standaryzowanym współczynnikiem śmiertelności (standardized mortality ratio), wyrażonym w procentach. W omawianym okresie śmiertelność całkowita była prawie trzykrotnie większa u osób chorych na schizofrenię, w porównaniu ze śmiertelnością w populacji ogólnej. Około 81% nadmiaru zgonów zależało od przyczyn naturalnych, a 17% spowodowane było przyczynami nie naturalnymi (m.in. samobójstwa, urazy).

Główną przyczyną nadmiaru zgonów były choroby układu sercowo-naczyniowego, występujące około 2,5 krotnie częściej w porównaniu z populacją ogólną. Drugą grupę (z 5-krotnie wyższą śmiertelnością) stanowiły choroby układu oddechowego. U chorych na schizofrenię 2.6 razy rosło ryzyko zgonu na nowotwór płuc. Odnotowano również prawie 6-krotnie wyższe ryzyko zgonu z powodu cukrzycy.

Podsumowując, badanie pokazało, że za wysokie wskaźniki śmiertelności u chorych na schizofrenię odpowiadają zgony naturalne, spowodowane chorobami serca i nowotworami. Zdaniem autorów za nadmiar zgonów w grupie chorych na schizofrenię odpowiada w dużej części nałóg palenia papierosów.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2010-02-23

0 replies on “Śmiertelność u chorych na schizofrenię”