Terapia oparta na peryndoprylu w prewencji sercowo-naczyniowej w różnych grupach etnicznych – nowe spojrzenie na wyniki badania PROGRESS

Hisatomi Arimaa i wsp – Perindopril-based blood pressure lowering reduces major vascular events in Asian and Western participants with cerebrovascular disease: the PROGRESS trial LINK: J Hypert 2010;28:395
Ocenia się, że poważne incydenty naczyniowe są dominującą przyczyną zgonów na świecie. Ryzyko ich wystąpienia jest jednak zróżnicowane geograficznie i etnicznie, a co za tym idzie efekt działań prewencyjnych również może nie być taki sam dla wszystkich populacji.

W badaniu PROGRESS (Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study) wykazano skuteczność badanej terapii (peryndopryl z ewentualnym dołączeniem indapamidu) w zapobieganiu udarom mózgu i innym poważnym incydentom sercowo-naczyniowym w heterogennej populacji chorych z naczyniopochodnymi chorobami mózgu. W Journal of Hypertension opublikowano wyniki dodatkowych analiz danych pochodzących z badania PROGRESS. Porównano w nich wpływ leczenia hipotensyjnego na zdarzenia naczyniopochodne w populacji azjatyckiej i zachodnioeuropejskiej (łącznie z populacją nowozelandzką).

W całej ocenianej populacji (n=6105) 38% osób pochodziło z Azji. Populacja azjatycka, w porównaniu z populacją europejską była młodsza, większy odsetek stanowili mężczyźni, częściej osoby po przebytym udarze krwotocznym. W okresie 3,9 lat obserwacji główne incydenty naczyniowe zarejestrowano u 16% osób z populacji azjatyckiej i 18% z populacji europejskiej. Roczny wskaźnik występowania incydentów wyniósł odpowiednio 4,2% i 5,2%.

Nie stwierdzono istotnych różnic w całkowitej liczbie incydentów naczyniowych pomiędzy ocenianymi populacjami. Liczba udarów była wyższa w populacji azjatyckiej, z wyższym odsetkiem udarów lakunarnych i krwotocznych w tej grupie. Natomiast w populacji europejskiej częściej stwierdzano incidenty wieńcowe, niewydolność serca i udary niedokrwienne inne niż lakunarne.

Aktywne leczenie spowodowało obniżenie ciśnienie tętniczego o 10,3 /4,6 mm Hg w populacji azjatyckiej i 8,1/3,6 mm Hg w europejskiej. W obu populacjach odnotowano redukcję liczonych łącznie głównych incydentów naczyniowych, dla populacji azjatyckiej o 38%, a dla europejskiej o 20% (p dla homogenności=0,06). Wskaźnik NNT (number needed to treat) dla zapobiegania zdarzeniom naczyniowym w okresie 5 lat wynosił 15 dla populacji azjatyckiej i 28 dla populacji zachodniej (p dla homogenności=0,09).

Podsumowując rezultaty analizy jej autorzy podkreślają różnice w profilu ryzyka populacji azjatyckiej i zachodniej, dotyczące przede wszystkim wyższego ryzyka udarów u mieszkańców Azji i wyższego ryzyka zawałów serca u mieszkańców Zachodu. Ich zdaniem ograniczenia związane z wielkością badanej populacji nie pozwoliły wykazać istotnych statystycznie różnic we wpływie leczenia na ryzyko naczyniowe w populacji azjatyckiej i zachodnioeuropejskiej.

Opracowane na podstawie: Journal of Hypertension / 2010-02-23

0 replies on “Terapia oparta na peryndoprylu w prewencji sercowo-naczyniowej w różnych grupach etnicznych – nowe spojrzenie na wyniki badania PROGRESS”