Rodzaj i sposób okazywania gniewu mają wpływ na ryzyko choroby wieńcowej

Karina W. Davidson i Elizabeth Mostofsky – Anger expression and risk of coronary heart disease: evidence from the Nova Scotia Health Survey LINK: Am Heart J 2010;159:199
Rodzaj i sposób wyrażania gniewu mają wpływ na ryzyko choroby wieńcowej, dowodzą Davidson i Mostofsky, autorki badania opublikowanego w American Heart Journal. Dotychczasowe dane na temat zależności pomiędzy progiem gniewnych reakcji na stres a parametrami sercowo-naczyniowymi były sprzeczne.

Niejednorodność wyników mogła być następstwem różnic w sposobach pomiaru gniewu. Występuje on bowiem w co najmniej 3 rodzajach. W pierwszym, jest czynnikiem motywującym do rozwiązania problemu, a więc ma charakter konstruktywny, w 2 pozostałych ma usprawiedliwiać własne zachowanie (obwinianie innych o własny gniew) lub mieć na celu wzbudzanie gniewu u innych osób. Ma więc charakter destruktywny.

Z myślą o ocenie wpływu poszczególnych rodzajów gniewu na ryzyko sercowo-naczyniowe, autorki przeprowadziły prospektywne badanie obserwacyjne na grupie 785 losowo wybranych Kanadyjczyków w wieku 46-92 lata, wyjściowo bez choroby wieńcowej. Ważnym atutem pracy było to, że w przeciwieństwie do większości wcześniejszych badań gniew oceniano przy użyciu obiektywnych metod wykorzystujących technikę wideo.

W trakcie 6584 osobo-lat obserwacji zarejestrowano 115 przypadków choroby wieńcowej (14.6%).  U mężczyzn, ale nie u kobiet, zaobserwowano odwrotną korelację pomiędzy częstością i nasileniem konstruktywnego gniewu a ryzykiem choroby wieńcowej (współczynnik ryzyka 0.58, 95% przedział ufności 0.43-0.80). U obu płci, większa skłonność do okazywania destrukcyjnego gniewu 1 typu (obwinianie innych o własny gniew) była nie tylko związana ze wzrostem ryzyka choroby wieńcowej o 31% (1.31, 1.03-1,67), ale też okazała się niezależnym czynnikiem prognostycznym tej choroby.

Istnieje przekonanie, że sposób wyrażania gniewu poddaje się modyfikacji. Tym bardziej warto zachować w pamięci wyniki tego badania.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2010-02-23

0 replies on “Rodzaj i sposób okazywania gniewu mają wpływ na ryzyko choroby wieńcowej”