Czy zaprzestanie palenia ma wpływ na przeżycie we wczesnym raku płuc?

A. Parsons i wsp – Influence of smoking cessation after diagnosis of early stage lung cancer on prognosis: systematic review of observational studies with meta-analysis LINK: BMJ 2010;340:b5569 (dostępny pełen tekst)
W British Medical Journal warto zwrócić uwagę na wyniki systematycznego przeglądu i meta-analizy badań poświęconych zdrowotnym następstwom zaprzestania palenia tytoniu u osób z rozpoznaniem wczesnego raka płuc. Ocenia się, że 9 na 10 raków w tej lokalizacji ma związek z paleniem, a palenie zwiększa ryzyko niemal 20-krotnie.

Zaprzestanie palenia przed rozpoznaniem raka płuc jednoznacznie zmniejsza prawdopodobieństwo tego, że takie rozpoznanie zostanie kiedykolwiek postawione. Korzyść zdrowotna z rzucenia nałogu po wykryciu wczesnej postaci raka nie jest już tak oczywista.

Autorzy z Wielkiej Brytanii przeanalizowali badania z randomizacją i grupą kontrolną oraz prace obserwacyjne, w których analizowano powyższą zależność. Meta-analiza wyników wykazała, że w przypadku raka innego niż drobnokomórkowy, kontynuowanie nałogu po rozpoznaniu wczesnej postaci raka było związane ze znamiennym wzrostem śmiertelności niezależnie od przyczyny (względne ryzyko 2.94, 95% przedział ufności 1.15-7.54) i nawrotu (1.86, 1.01-3.41). Dla zlokalizowanej postaci raka drobnokomórkowego odnotowano większe ryzyko: śmiertelności niezależnie od przyczyny (1.86, 1.33-2.59), wystąpienia drugiej pierwotnej zmiany nowotworowej (4.31, 1.09-16.98) i nawrotu (1.26, 1.06-1.50).

Prognozowane, 5-letnie przeżycie u 65-latków z wczesnym, niedrobnokomórkowym rakiem płuc wynosiło 33% i 70%, odpowiednio w podgrupie, która kontynuowała palenia i rzuciła nałóg. Analogiczne wartości 5-letniego przeżycia u 65-latków ze zlokalizowaną postacią raka drobnokomórkowego wynosiły 29% i 63%.

Podsumowując, na modelu statystycznym wykazano zależność pomiędzy zaprzestaniem palenia po rozpoznaniu wczesnego raka płuc, a rzadszym występowaniem nawrotów, mniejszą śmiertelnością, a zatem również dłuższym przeżyciem.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2010-01-21