Różnice w śmiertelności wśród pacjentów z cukrzycą związane z wysokością dochodów

Lorraine L. Lipscombe i wsp – Income-related differences in mortality among people with diabetes mellitus LINK: CMAJ 2010;182:e1 (dostępny pełen tekst)
Liczba osób chorych na cukrzycę wzrosła znacznie w ciągu ostatnich dwudziestu lat. Szacuje się, że do roku 2030 ulegnie ona podwojeniu i osiągnie 366 milionów. Rozpoznanie cukrzycy związane jest z dwukrotnym wzrostem śmiertelności, głównie z przyczyn sercowo-naczyniowych.

Co optymistyczne, śmiertelność wśród chorych na cukrzycę zmniejszyła się znacząco w ciągu ostatniej dekady, częściowo z powodu lepszej opieki zdrowotnej i redukcji zdarzeń sercowo-naczyniowych. Nie wiadomo, czy zjawisko to dotyczyło w równym stopniu wszystkich grup chorych niezależnie od stopnia ich zamożności.

Odpowiedź na to pytanie przynosi częściowo Canadian Medical Journal, w którym opublikowano wyniki oceny wpływu wysokości dochodów na trendy śmiertelności u pacjentów z cukrzycą. W retrospektywnym badaniu kohortowym porównano zależne od poziomu dochodów zmiany w śmiertelności od pierwszego kwietnia 1994 roku do 31 maja 2005 roku, w populacji pacjentów z cukrzycą w wieku 30 i więcej lat. Badanie przeprowadzono w prowincji Ontario w Kanadzie, gdzie ubezpieczeniem zdrowotnym objęci są wszyscy mieszkańcy prowincji, a koszty przepisywanych leków pokrywane są z ubezpieczenia w przypadku pacjentów w wieku 65 i więcej lat oraz osób otrzymujących wsparcie socjalne.

Ogółem stwierdzono, że roczna śmiertelność skorygowana o wiek i płeć spadła z 4.05% w latach 1994/95 do 2.69% w latach 2005/06. Spadek ten był istotnie wyższy w grupie osób z cukrzycą o najwyższym poziomie dochodów (spadek o 36%) porównaniu z grupą o najniższym dochodzie (spadek o 31%; p < 0.001). Tendencja ta była najsilniej wyrażona w młodszej grupie chorych (w wieku 30 – 64 lat). Wysokość dochodów słabiej wpływała na trendy śmiertelności w starszej grupie chorych z cukrzycą, w której stosowane leki są dofinansowane.

Podsumowując: w latach 1994-2005 odnotowano istotny spadek śmiertelności u chorych na cukrzycę. Spadek ten okazał się jednak znacząco wyższy w grupie pacjentów z najwyższymi dochodami w porównaniu z osobami z niskimi zarobkami i dotyczył głównie chorych w wieku 30-64 lat. A zatem, nawet w dobrze działającym systemie publicznej opieki zdrowotnej poziom dochodów wpływa na stan zdrowia chorych na cukrzycę.

Opracowane na podstawie: Canadian Medical Associaton Journal / 2010-01-12

0 replies on “Różnice w śmiertelności wśród pacjentów z cukrzycą związane z wysokością dochodów”