Stan zdrowia osiemdziesięciopięciolatków: wyjściowe wyniki badania kohortowego Newcastle 85+

Joanna Collerton i wsp – Health and disease in 85 year olds: baseline findings from the Newcastle 85+ cohort study LINK: BMJ 2009;399:b4904
Populacja ludzka na świecie starzeje się. W krajach rozwiniętych w 2000 roku ponad jedną piątą populacji stanowili ludzie w wieku co najmniej 60 lat, a do roku 2050 oczekuje się, że proporcja ta wzrośnie do jednej trzeciej. Osoby najstarsze (powyżej 80 lub 85 roku życia) to grupa wiekowa, której liczebność na całym świecie rośnie najszybciej. Mimo to nadal brakuje dokładnych danych na temat stanu zdrowia tej populacji. Lukę tę częściowo wypełnia publikacja ma łamach British Medical Journal, w której Collerton i wsp. przedstawili wyjściowe wyniki przekrojowej analizy kohortowego badania Newcastle 85+ z udziałem 1042 Brytyjczyków urodzonych w 1921 roku i zarejestrowanych w praktykach uczestniczących w badaniu lekarzy rodzinnych.

Z grupy 853 osób poddanych ocenie stanu zdrowia 62.1% (n=530) stanowiły kobiety; 10.4% (n=89) osób przebywało w zakładach opiekuńczych. Do najczęściej występujących chorób należało nadciśnienie tętnicze (57.5%, 592/1030) oraz choroba zwyrodnieniowa stawów (51.8%, 534/1030). Umiarkowane i ciężkie upośledzenie funkcji poznawczych stwierdzono u 11.7% (96/824) pacjentów, nietrzymanie moczu u 21.3% (173/813) osób, upośledzenie słuchu u 59.6% (505/848) a upośledzenie wzroku u 37.2% (309/831) seniorów. Ocena stanu zdrowia pozwoliła na zidentyfikowanie wcześniej nie rozpoznanych chorób, w tym nadciśnienia tętniczego (25.1%, 206/821), choroby niedokrwiennej serca (12.6%, 99/788), depresji (6.9%, 53/772), demencji (6.7%, 56/840) i migotania przedsionków (3.8%, 30/788). Rzadko stwierdzano wcześniej nie rozpoznaną cukrzycę i zaburzenia funkcji tarczycy (1%, odpowiednio 7/717 oraz 6/762).

Ogółem, 77.6% badanych oceniło swój stan zdrowia jako dobry, bardzo dobry lub znakomity. Wysoki odsetek seniorów korzystał z wizyt u lekarzy rodzinnych w roku poprzedzającym badanie. (93.8%, 960/1024). U kobiet stwierdzono istotnie wyższą sumę chorób (mediany: kobiety 5, mężczyźni 4) oraz wskaźnik niepełnosprawności. Mimo to kobiety rzadziej korzystały z porad ambulatoryjnych w ciągu 3 miesięcy poprzedzających analizę (kobiety 29%, mężczyźni 37%).

Podsumowując, pomimo wielu chorób samoocena stanu zdrowia oraz funkcjonowania osiemdziesięciopięciolatków okazała się stosunkowo wysoka pomimo, że u znaczącego odsetka chorych uprzednio nie rozpoznawano nadciśnienia tętniczego, choroby niedokrwiennej serca, migotania przedsionków, zaburzeń depresyjnych i otępienia. Co interesujące, wbrew powszechnemu przekonaniu starsze kobiety cierpią na więcej chorób i charakteryzują się większym stopniem niesprawności od starszych mężczyzn.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-12-22

0 replies on “Stan zdrowia osiemdziesięciopięciolatków: wyjściowe wyniki badania kohortowego Newcastle 85+”