Osobowość typu D i depresja a stan zdrowia po zawale serca

F Mols i wsp – Type D personality and depressive symptoms are independent predictors of impaired health status following acute myocardial infarction LINK: Heart 2010;96:30
We wcześniejszych badaniach sugerowano, że osobowość typu D (cechująca się nasileniem negatywnych emocji i zahamowaniem interakcji międzyludzkich) może niekorzystnie wpływać na stan zdrowia osób z przewlekłą chorobą wieńcową. Wykazano również jej niekorzystny związek ze stanem zdrowia u osób niewydolnością serca, a także u pacjentów po zabiegach chirurgicznego pomostowania tętnic wieńcowych oraz poddawanych z różnych przyczyn rehabilitacji kardiologicznej. Do chwili obecnej brakowało badań poświęconych wpływowi osobowości typu D na stan zdrowia osób po zawale serca.

Wyniki takiej analizy zaprezentowano na łamach The Heart. Do badania włączono 503 osoby, zbierając w ciągu pierwszego tygodnia hospitalizacji z powodu ostrego zawału serca dane demograficzne i kliniczne. Dodatkowo oceniono skalę osobowości typu D (type D scale – DS14) oraz Skalę Depresji Becka (BDI), pozwalające określić stopień nasilenia zaburzeń depresyjnych i osobowość chorego. Po 18 miesiącach wypełniono kwestionariusz Seattle Angina Questionnaire (SAQ), służący do oceny stanu zdrowia związanego z chorobą wieńcową.

Wyniki obserwacji potwierdziły zależność pomiędzy osobowością typu D a niekorzystnym przebiegiem choroby wieńcowej, której odzwierciedleniem była niższa punktacja w skali SAQ u chorych z osobowością typu D (P≤0.01). Relacja nie uległa zmianie po uwzględnieniu w analizie wieloczynnikowej wyjściowego stopnia nasilenia choroby wieńcowej i objawów depresyjnych. U pacjentów z osobowością typu D obserwowano większe ograniczenie aktywności fizycznej związane z chorobą wieńcową, mniejszą stabilizację dolegliwości dławicowych i gorszą percepcję choroby, w porównaniu z chorymi nie wykazującymi cech osobowości D. Niższą punktację SAQ obserwowano także u chorych z depresją, definiowaną jako wynik BDI >10.

A zatem, nie ulega wątpliwości, że zarówno depresja jak i (niezależnie od niej) osobowość typu D wpływają na stan zdrowia po zawale serca. Oba czynniki należy brać pod uwagę przy opracowaniu programów rehabilitacji dla tej grupy chorych.

Opracowane na podstawie: Heart / 2010-01-01