Statyny w zwężeniu zastawki aortalnej – wyniki badania ASTRONOMER

Kwan Leung Chan i wsp – Effect of Lipid Lowering With Rosuvastatin on Progression of Aortic Stenosis Results of the Aortic Stenosis Progression Observation: Measuring Effects of Rosuvastatin (ASTRONOMER) Trial LINK: Circulation 2010;121:306
Najnowsze badania wykazały, że rozwój zwężenia zastawki aortalnej (AS) nie ma podłoża degeneracyjnego ale jest procesem czynnym, w wielu aspektach podobnym do procesu rozwoju miażdżycy. W badaniach na zwierzętach wykazano, że hipercholesterolemia nasila procesy związane z rozwojem zmian na płatkach zastawki aortalnej, takich jak powstawanie złogów lipidowych, zapalenie, włóknienie, wapnienie i kostnienie. U ludzi związek pomiędzy hipercholesterolemią a AS wykazano w badaniach epidemiologicznych. Wyniki analiz retrospektywnych sugerowały związek pomiędzy podawaniem statyn a wolniejszą progresją AS.

Podstawowym celem badania Aortic Stenosis Progression Observation: Measuring the Effects of Rosuvastatin (ASTRONOMER) było zbadanie czy intensywne leczenie hypolipemizujące za pomocą rosuwastatyny wpływa na progresję zwężenia zastawki u bezobjawowych chorych z łagodną lub umiarkowaną AS. Oceniano również wpływ rosuwastatyny na występowanie zgonów sercowych oraz zabiegów wymiany zastawki aortalnej. Do randomizowanej, podwójnie ślepej próby włączono 269 chorych otrzymujących placebo lub rosuwastatynę w dawce 40 mg na dobę. Progresję AS oceniano za pomocą badań echokardiograficznych; mediana obserwacji wyniosła 3.5 roku. W tym czasie maksymalny gradient przez zastawkę aortalną wzrósł z 40±11 do 57±23 mm Hg u chorych leczonych rosuwastatyną oraz z 41±10 mm Hg do 54±19 mm Hg w grupie placebo. W przeliczeniu na rok obserwacji wzrost gradientu aortalnego wyniósł zatem 6±6 mm Hg w grupie rosuwastatyny oraz 6±8 mm Hg w grupie placebo (P=0.83). Podobne wyniki uzyskano również w poszczególnych, z góry zdefiniowanych podgrupach chorych. Nie odnotowano różnic w częstości występowania zdarzeń klinicznych, takich jak zawały serca czy wymiana zastawki aortalnej.

Wyniki pracy są zgodne z wcześniejszymi obserwacjami pochodzącymi z badań Scottish Aortic Stenosis and Lipid Lowering Trial, Impact on Regression (SALTIRE) oraz Simvastatin and Ezetimibe in Aortic Stenosis (SEAS). A zatem, jak jednoznacznie stwierdzają w konkluzji pracy jej autorzy, statyny nie powinny być stosowane u chorych z AS wyłącznie w celu zwolnienia progresji wady.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2010-01-19

0 replies on “Statyny w zwężeniu zastawki aortalnej – wyniki badania ASTRONOMER”