Rokownicze znaczenie hiperglikemii i hipoglikemii w świeżym zawale serca

Abhinav Goyal i wsp – Differential Clinical Outcomes Associated With Hypoglycemia and Hyperglycemia in Acute Myocardial Infarction LINK: Circulation 2009;120:2429
Wyniki badań wskazujących na niekorzystne rokownicze znaczenie hiperglikemii u chorych ze świeżym zawałem serca stały się podstawą do sformułowania zaleceń dotyczących kontroli glikemii u takich chorych. Interwencje terapeutyczne mające na celu obniżenie poziomów cukru wiążą się jednak z ryzykiem występowania epizodów hipoglikemii w ostrej fazie zawału. W niektórych ale nie wszystkich badaniach klinicznych poświęconych temu problemowi, odnotowano związek pomiędzy występowaniem hipoglikemii a niekorzystnym rokowaniem.

Kolejnych informacji dostarczają opublikowane łamach Circulation wyniki analizy (post hoc) danych pochodzących z 2 dużych badań, w których stosowano wlewy KIG (potas-insulina-glukoza) w świeżym zawale serca – CREATE-ECLA oraz OASIS-6, z udziałem 30 536 chorych. Oceniano w nich znaczenie pomiarów glikemii przy przyjęciu, po 6 i 24 godzinach, zestawiając je ze wskaźnikami 30-dniowej śmiertelności.

Wykazano, że (przy podziale populacji badanej na decyle) zarówno najwyższe jak i najniższe poziomy glikemii przy przyjęciu do szpitala wiążą się ze wzrostem śmiertelności 30-dniowej. Zależność, mająca przy przyjęciu kształt litery „U” ulegała zmianie w późniejszej fazie – u chorych już hospitalizowanych (w pomiarze po 24 godzinach) prognostyczne znaczenie miały wyłącznie zbyt wysokie poziomy glikemii. Występowanie hiperglikemii (≥140 mg/dL), zarówno przy przyjęciu do szpitala (skorygowany wskaźnik hazardu 1.43, 95% CI 1.32 do 1.56, P_0.0001) jak i w trakcie pobytu (skorygowany wskaźnik hazardu 1.47, 95% CI 1.31 do 1.66, P_0.0001), stanowiły predyktory zgonów.

Zdaniem autorów, przedstawione wyniki pozwalają sądzić, że hipoglikemia nie jest bezpośrednim czynnikiem przyczynowym gorszego rokowania w świeżym zawale serca.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-12-15

0 replies on “Rokownicze znaczenie hiperglikemii i hipoglikemii w świeżym zawale serca”