Wywiady rodzinne: jaka jest ich wartość i czy poddają się standaryzacji?

Alfred O. Berg i wsp – National Institutes of Health state-of-the-science conference statement: family history and improving health LINK: Ann Intern Med 2009;151:872
W Annals of Internal Medicine opublikowano artykuł podsumowujący konferencję National Institutes of Health, poświęconą znaczeniu wywiadów rodzinnych. Co ciekawe, szczegółowe zdefiniowanie pozornie oczywistego terminu „wywiady rodzinne” napotyka na trudności, a ich rzeczywista wartość nie została do końca poznana.

Z dotychczasowych opracowań wynika, że czułość i pozytywna wartość predykcyjna wywiadów rodzinnych w rozpoznawaniu chorób jest stosunkowo niska (zwykle odpowiednio < 25% i < 10%). Wyjątek stanowią schorzenia atopowe, zaburzenia nastroju i duża depresja.

Wiedza na temat obciążeń zdrowotnych u najbliższych krewnych jest z reguły większa niż w przypadku kolejnych stopni pokrewieństwa. Osoby starsze są dokładniejsze od osób z młodszych grup wiekowych.

Jednoznaczne dowody badawcze na korzyści zdrowotne ze zbierania wywiadów rodzinnych są stosunkowo nieliczne i pochodzą głównie z badań nad nowotworami. Nie można przy tym pominąć faktu, że wiedza na temat rodzinnego obciążenia daną chorobą może mieć również niekorzystne aspekty, w szczególności, jeśli nie istnieje skuteczna profilaktyka danego schorzenia.

Zidentyfikowano szereg czynników sprzyjających i stanowiących przeszkodę w zbieraniu wywiadów rodzinnych. Przykładowo, informacje na temat stanu zdrowia rodziny chętniej przekazują kobiety o wysokim statusie socjo-ekonomicznym, posiadające ubezpieczenie zdrowotne. Obciążenia rodzinne częściej analizują lekarze z większym doświadczeniem i dłuższym stażem pracy.

Podsumowując należy podkreślić, że zestaw optymalnych pytań tworzących złoty standard wywiadów rodzinnych nie został zdefiniowany. Warunkiem jego opracowania jest przeprowadzenie systematycznych, kosztownych i czasochłonnych badań.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2009-12-15

0 replies on “Wywiady rodzinne: jaka jest ich wartość i czy poddają się standaryzacji?”