Częstość rytmu serca a rokowanie u chorych z ICD

Mastaneh Ahmadi-Kashani i wsp – Heart Rate Predicts Outcomes in an Implantable Cardioverter-Defibrillator Population LINK: Circulation 2009;120:2040

Wiadomo, że w populacji ogólnej i u osób z chorobami serca przyspieszony rytm serca wiąże się ze zwiększoną śmiertelnością całkowitą, występowaniem nagłych zgonów i innych niekorzystnych incydentów. Powyższe dane pochodzą jednak, w dużej części, z badań epidemiologicznych, w których pomiary częstości rytmu serca (HR) wykonywano jednokrotnie, nie uwzględniając czynników o charakterze przemijającym, mogących wpływać na wyniki pomiarów i ich wartość predykcyjną, takich jak np. picie kawy lub stany lękowe. W szczególnych sytuacjach prognostyczne znaczenie może mieć również HR na szczycie wysiłku oraz zmiany w stosunku do wartości wyjściowych.

INTRINSIC RV (The Inhibition of Unnecessary RV Pacing With AV Search Hysteresis in ICDs) to randomizowana kontrolowana próba kliniczna prowadzona na chorych z ICD wszczepionymi ze standardowych wskazań klinicznych. Badacze INTRINSIC RV wykorzystali zdolność niektórych modeli wszczepialnych kardiowerterów-defibrylatorów (ICD) do pomiaru HR w długich okresach czasu, oceniając znaczenie predykcyjne HR w tej populacji. Baza danych próby INTRINSIC RV pozwoliła jej autorom na zbadanie czy średnia własna (nie stymulowana) HR w trakcie obserwacji pozwala przewidywać śmiertelność całkowitą oraz hospitalizacje z powodu niewydolności serca. W próbie wzięło udział 1530 chorych z dwujamowym ICD, (21% w I, 57% w II i 22% w III klasie NYHA), obserwowanych przez średnio 10.4 miesięcy. Chorych podzielono na grupy w zależności od średniej częstości rytmu serca.

Zgodnie z oczekiwaniami, rosnąca HR wiązała się z większym ryzykiem wystąpienia zgonu lub hospitalizacji z powodu niewydolności serca (P<0.001). Zmarło lub zostało przyjętych do szpitala 5.8% chorych ze średnią HR > 90 uderzeń/minutę (różnica 3.6-krotna, P<0.0001). W modelu wieloczynnikowym wzrost HR o 10 uderzeń/minutę okazał się niezależnym predyktorem niekorzystnych zdarzeń (wskaźnik hazardu 1.34, P<0.0001; 95% CI, 1.19 do 1.50), podobnie jak wiek i klasa NYHA. Przyjmowanie beta-blokerów związane było z wolniejszą HR i lepszym rokowaniem.

Podsumowując, informacje na temat HR zawarte w urządzeniach pozwalają przewidywać rokowanie u chorych z ICD, a dostęp do tych niedostatecznie często wykorzystywanych danych, może być pomocny przy podejmowaniu istotnych decyzji klinicznych.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-11-24

0 replies on “Częstość rytmu serca a rokowanie u chorych z ICD”