Wskaźniki nastroju w populacji pozwalają przewidywać występowanie depresji

J. L. Veerman i wsp – Population prevalence of depression and mean Beck Depression Inventory score LINK: Br J Psy 2009;195:516
W wielu krajach depresja stanowi jedną z najczęściej występujących jednostek chorobowych, chociaż wskaźniki częstości jej występowania są bardzo zróżnicowane – w badaniu europejskim od 2.5% w Santander (Hiszpania) do 17% w Liverpoolu (Wielka Brytania). Niewiele wiadomo na temat przyczyn tak dużych różnic wskaźników epidemiologicznych na poziomie populacji. Wydaje się, że nie mogą za nie odpowiadać wyłącznie różnice kulturowe.

W przypadku sercowo-naczyniowych czynników ryzyka o charakterze ciągłym, takich jak ciśnienie tętnicze czy indeks masy ciała, średnie wartości populacyjne pozwalają przewidywać liczbę przypadków istotnie „odbiegających od normy.” Gdyby okazało się, że możliwe jest zmierzenie nastroju w populacji jako wartości ciągłej, otworzyłoby to możliwości nowych analiz epidemiologicznych, podobnych do prowadzonych w przypadku czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i poszukiwania „populacyjnych” przyczyn depresji.

Celem badania opublikowanego na łamach British Journal of Psychiatry było zatem stwierdzenie czy w przypadku depresji, podobnie jak w przypadku chorób układu sercowo-naczyniowego, średnia populacyjna czynników ryzyka pozwala przewidywać liczbę osób ze skrajnymi wartościami badanych czynników. Badacze skorzystali z danych European Outcome in Depression International Network (ODIN) wyznaczając średnią populacyjną punktacji Beck Depression Inventory (BDI). Średnia punktacja BDI mieściła się w granicach od 4.18 (mieszkający na wsi w Norwegii mężczyźni w wieku 18 – 40 lat) do 10.69 (mieszkanki Liverpoolu w wieku 41 – 65 lat). Częstość występowania depresji wynosiła od 1.7% u mieszkających na wsi Finów w wieku 18 – 40 lat do 20.0% wśród mieszkanek Liverpoolu w wieku 41 – 65 lat.

Opracowany na podstawie danych z Finlandii, Norwegii i Wielkiej Brytanii model pozwalał przewidywać występowanie jawnej klinicznie depresji. Populacyjny BDI okazał się zatem użytecznym narzędziem do badania nastroju populacji i wpływu różnych interwencji na BDI i występowanie depresji.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2009-12-04

0 replies on “Wskaźniki nastroju w populacji pozwalają przewidywać występowanie depresji”