Jaka jest częstość rozpoznawania depresji w opiece podstawowej?

G. Rait i wsp – Recent trends in the incidence of recorded depression in primary care LINK: Br J Psychiatry 2009:195:520
Na łamach British Journal of Psychiatry przedstawiono pracę oceniającą zapadalność na depresję w populacji pacjentów pozostających pod opieką lekarzy opieki podstawowej w latach 1996-2006. Badanie było możliwe do przeprowadzenia dzięki elektronicznej bazie danych The Health Improvement Network. Analizowano odpowiednio kodowane przypadki epizodów depresyjnych lub objawów depresyjnych. Pozwoliło to oszacować zapadalność na depresję u osób dorosłych na 22,5/1000 osób w roku 1996 oraz 14/1000 osób w roku 2006 (tendencja spadkowa). W tym czasie wzrosła częstość kodowanych nowych objawów depresyjnych – z 5,1/1000 osób w 1996 roku do 15,5/1000 osób w 2006 roku. Łącznie częstość występowania zaburzeń nastroju (depresja + objawy depresyjne) nie uległa zmianie.

Większe ryzyko wystąpienia depresji notowano u kobiet oraz osób o niższym statusie społeczno-ekonomicznym. Czynniki te zwiększały ryzyko wystąpienia depresji prawie dwukrotnie. Największą częstość występowania depresji odnotowano u osób w wieku 25-44 lat. Jak podkreślają autorzy pracy, obserwowany spadek częstości występowania epizodów depresji odzwierciedlał, w istocie rzeczy, zmiany w sposobie jej kwalifikacji/kodowania, a nie rzeczywisty spadek zapadalności. Prawdopodobnie w 2006 roku lekarze unikali stawiania rozpoznań depresji, nie chcąc stygmatyzować pacjentów, a diagnoza “objawów depresyjnych” odpowiadać może depresji o niewielkim nasileniu. Co istotne zapadalność na, liczone łącznie, depresję i jej objawy wyniosła w badanej populacji 2,5% rocznie. Jest to wynik niższy od notowanego w innych badaniach epidemiologicznych, które szacują ją na 7.7% w USA i 8,8% w Wielkiej Brytanii. W badaniu WHO zapadalność określono na 4,4% rocznie.

Rozbieżności te wynikają zdaniem badaczy z innej metodologii, wskaźniki zapadalności są wyższe w badaniach przesiewowych z “aktywnym wyszukiwaniem” przypadków depresji, niż w rejestrze stawianych rozpoznań. Wprowadzone w 2006 roku nowe zasady premiowania finansowego mogą zachęcić lekarzy pierwszego kontaktu do rozpoznawania i rejestrowania epizodów depresyjnych.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2009-12-04