Spożycie alkoholu a ryzyko choroby niedokrwiennej serca – dane z Hiszpanii

L. Arriola i wsp – Alcohol intake and the risk of coronary heart disease in the Spanish EPIC cohort study  LINK: Heart online 2009 (dostępny pełen tekst)
Okresowo odżywają dyskusje dotyczące redukcji ryzyka choroby wieńcowej pod wpływem umiarkowanego spożycia alkoholu. Część badaczy zwraca uwagę, że obserwowane zależności mogą być spowodowane błędami metodologicznymi analiz statystycznych.

Na łamach The Heart zaprezentowano analizę dotyczącą wpływu spożywania alkoholu na występowanie zdarzeń sercowo-naczyniowych, przeprowadzoną w Hiszpanii, w ramach prospektywnej obserwacji epidemiologicznej EPIC (The European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition). Hiszpania zajmuje szóste miejsce w świecie pod względem ilości spożywanego alkoholu, a jednocześnie jest krajem o jednym z niższych wskaźników epidemiologicznych zapadalności na chorobę niedokrwienną serca. Czy alkohol ma w tej korzystnej statystyce swój udział?

Do badania EPIC od 1992 roku włączono 15 630 mężczyzn i 25 808 kobiet, których następnie obserwowano przez 10 lat. Wykazano odwrotną zależność pomiędzy ilością spożywanego alkoholu a ryzykiem wystąpienia zespołu wieńcowego. Zależność ta była obserwowana u kobiet i mężczyzn, ale tylko u mężczyzn redukcja ryzyka osiągnęła poziom istotności statystycznej. W analizie wieloczynnikowej redukcja ryzyka wystąpienia zespołu wieńcowego wyniosła 10% u mężczyzn pijących alkohol w przeszłości i 35% u pijących małe ilości alkoholu (90 g etanolu/dobę) i ok. 50% przy większych dawkach alkoholu , w porównaniu z osobami nigdy nie pijącymi. Wykazano również, że rodzaj spożywanego alkoholu: piwo, wino, czy inne alkohole, nie zmieniały obserwowanej zależności.

Zdaniem autorów pracy różnice między kobietami i mężczyznami mogły wynikać z różnic biologicznych oraz mniejszej częstości występowania choroby wieńcowej u kobiet. Podkreślają oni, że uzyskane wyniki nie oznaczają zalecania powszechnego picia napojów alkoholowych, ponieważ zalecenie takie może przyczynić się do zwiększenia ilości osób uzależnionych. Autorzy przypominają, że w Europie spożycie alkoholu było w 1999 roku przyczyną 55000 zgonów osób w wieku 15-29 lat. Z kolei liczbę zgonów spowodowanych piciem alkoholu na świecie ocenia się na około 1,8 miliona rocznie.

Opracowane na podstawie: Heart / 2009-11-19