Czy otyłość bez zaburzeń metabolicznych wiąże się z niższym ryzykiem zgonu?

J.l. Kuk i Ch. Ardern – Are metabolically normal but obese individuals at lower risk for all-cause mortality? LINK: Diabetes Care 2009;32:2297
W ostatnich latach zainteresowanie wzbudziła kwestia rokowania u osób z otyłością, ale bez cech zespołu metabolicznego (metabolically normal obese, MNOB). Wyniki niektórych badań wskazywały, że w grupie tej nie występuje zwiększone ryzyko sercowo-naczyniowe, wobec czego zwalczanie otyłości u takich osób nie jest konieczne.

Problem ten podejmują J.L. Kuk i Ch.I. Arden w pracy prezentowanej na łamach Diabetes Care. Posłużyli się oni bazą danych NHANES III, obejmującą 6011 kobiet i mężczyzn w wieku 18-65 lat, u których w ciągu około 8 lat prospektywnej obserwacji oceniono śmiertelność całkowitą. Według najbardziej rygorystycznych kryteriów wykluczających zespół metaboliczny, w całej badanej populacji odsetek MNOB wyniósł 1,6%, a w subpopulacji osób otyłych 6%.

W porównaniu do osób bez otyłości, zwiększone ryzyko zgonu stwierdzono zarówno w grupie MNOB jak i w grupie otyłych z zaburzeniami metabolicznymi, a współczynniki ryzyka zgonu wyniosły odpowiednio 2,8 i 2,74 w porównaniu do osób bez otyłości i cech zespołu metabolicznego.

Zdaniem autorów pracy MNOB jest stosunkowo rzadkim fenotypem. Przyczyn wzrostu ryzyka zgonu w grupie osób otyłych bez zaburzeń metabolicznych można szukać w zwiększonym narażeniu na urazy, zwiększonym ryzyku wystąpienia nowotworów i wykrywaniu ich w bardziej zaawansowanym stadium. Wyniki analizy uzasadniają zatem zalecenia przedstawiane w standardach, wg. których leczenie otyłości należy rozpocząć niezależnie od skojarzonego z nią występowania czynników ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2009-12-16

0 replies on “Czy otyłość bez zaburzeń metabolicznych wiąże się z niższym ryzykiem zgonu?”