Przewidzieć koszty leczenia cukrzycy

E.S. Huang i wsp – Projecting the future diabetes population size and related costs for the U.S LINK: Diabetes Care 2009;32:2225 (dostępny pełen tekst)
Na łamach Diabetes Care ukazała się praca poświęcona prognozowaniu społecznych kosztów leczenia cukrzycy w USA w 2034 roku. Autorzy posługując się matematycznym modelem Markova, wychodząc z dostępnych danych epidemiologicznych prognozowali zmiany demograficzne, a dla indywidualnych osób prawdopodobieństwo zmian masy ciała, ryzyko zachorowania na cukrzycę i rozwoju powikłań. Dla każdego momentu czasowego dodawano nowe zachorowania do zastanej częstości cukrzycy. W ten sposób oceniono chorobowość z powodu cukrzycy, zapadalność na cukrzycę, rozwój powikłań zależnych od cukrzycy dla lat 2009-2034, w populacji dorosłych mieszkańców USA w wieku 24-85 lat. Dane te stanowiły podstawę do wyliczenia aktualnych i przewidywanych kosztów leczenia cukrzycy i jej powikłań.

Zgodnie z szacunkami w omawianym okresie częstość występowania rozpoznanej i niewykrytej cukrzycy wzrośnie z 23,7 milionów do 44,1 milionów, przy założeniu, że odsetek mieszkańców z nadwagą i otyłością dla osób bez cukrzycy pozostanie na stałym poziomie, wynoszącym 65%. Biorąc pod uwagę tylko osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu w ramach Medicare (>65 roku życia lub na podstawie innych kryteriów), ilość chorych na cukrzycę w 2009 roku z 6,5 miliona wzrośnie w 2032 roku do 14,1 miliona. Wydatki poniesione na leczenie populacji chorych na cukrzycę wzrosną ze 113 miliardów w 2009 roku do 336 miliardów dolarów w 2034 roku. W grupie osób podlegających ubezpieczeniu Medicare koszty w latach 2009-2034 wzrosną z 45 miliardów do 171 miliardów dolarów. ]

Autorzy postulują, aby podobne i przede wszystkim długotrwałe analizy stały się podstawą planowania wydatków w ochronie zdrowia. Informacje te i model statystyczny powinny wykorzystać państwowe instytucje organizujące ochronę zdrowia na terenie USA. Dane powyższe potwierdzają nie tylko narastającą epidemię cukrzycy, ale również eskalację kosztów z nią związanych.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2009-12-16

0 replies on “Przewidzieć koszty leczenia cukrzycy”