Wychowanie fizyczne w szkołach pozwala zredukować ryzyko sercowo-naczyniowe w przyszłości

Reginald L. Washington – Physical Education in Schools Helps Reduce Future Cardiovascular Risk LINK: Circulation 2009;120:2168 (dostępny pełen tekst)
W wielu częściach świata odsetek dzieci z nadwagą i otyłością alarmująco wzrasta. W Stanach Zjednoczonych pomiędzy latami 1963-1965 a 2003-2004 odnotowano wzrost nadwagi u dzieci pomiędzy 6 a 11 rokiem życia z 4,2% do 18,8%. Jeśli trend ten utrzyma się, do roku 2015 co czwarte dziecko w Stanach Zjednoczonych będzie otyłe. Podobny wzrost występowania nadwagi i otyłości u dzieci zaobserwowano w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Chinach, Niemczech, Francji i Finlandii. Nadwaga i otyłość związane są z występowaniem wielu schorzeń, pojawiających się już w dzieciństwie. Należą do nich m.in.: cukrzyca typu 2, zespół metaboliczny, dyslipidemia, nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, depresja, niealkoholowa stłuszczeniowa choroba wątroby oraz obturacyjny bezdech senny. W Circulation opublikowana została praca Walthera i wsp., dotycząca oceny zwiększenia aktywności fizycznej u dzieci w wieku szkolnym w Niemczech. W badaniu tym uczniowie w grupie kontrolnej ćwiczyli dwa razy w tygodniu, natomiast uczniowie w grupie badanej ćwiczyli codziennie. U większości z nich nie stwierdzano nadwagi w chwili włączenia do badania. W grupie uczniów ćwiczących codziennie stwierdzono wzrost liczby krążących śródbłonkowych komórek progenitorowych, których redukcja i upośledzenie funkcji wiąże się ze wzrostem ryzyka rozwoju chorób o podłożu miażdżycowym. Obserwowane zjawisko może sugerować, że zwiększona aktywność fizyczna odgrywa istotną rolę w pierwotnej prewencji rozwoju miażdżycy. Washington zwraca uwagę, iż większość populacji badania stanowiły zdrowe dzieci bez nadwagi lub otyłości, co znacznie odróżnia je od populacji dzieci w Ameryce Północnej, gdzie częstość występowania nadwagi i otyłości jest dużo większa. Pozytywne efekty zaobserwowane w badaniu mogłyby być zatem znacznie silniej wyrażone w tej populacji dzieci. Na podstawie ekstrapolacji obecnie dostępnych danych przewiduje się wzrost częstości występowania choroby wieńcowej u dorosłych o 5 do 16% w ciągu następnych 25 lat. Wzrost aktywności fizycznej może być pomocny w zapobieganiu rozwojowi otyłości i chorób towarzyszących. Badanie Walthera i wsp. potwierdza zatem potrzebę zwiększenia aktywności fizycznej wśród dzieci w wieku szkolnym.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-12-01