Czy połączenie inhibtorów konwertazy i sartanów jest lepsze niż każdy z leków z osobna

Franz H. Messerli i Melana Yuzefpolskaya – Is an ACE inhibitor plus an ARB more effective than either drug alone LINK: Clev Clin J Med 2009;76:693 (dostępny pełen tekst)
W Cleveland Clinic Journal of Medicine ukazał się artykuł omawiający korzyści i ryzyko związane z podwójną blokadą układu renina-angiotensyna-aldosteron (RAS), czyli jednoczesnym stosowaniem inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACEI) i sartanów. Jego autorzy przypominają, że pierwsze eksperymenty na zwierzętach dostarczyły danych o synergistycznym wpływie ACEI i sartanów na ciśnienie tętnicze.

We wstępnych pracach klinicznych pomijano twarde punkty końcowe, a ograniczano się jedynie do oceny wpływu obu leków na ciśnienie, proteinurię i funkcję śródbłonka. W kilku małych eksperymentach wykazano redukcję częstości dializ u chorych z niewydolnością nerek, otrzymujących łącznie ACEI i sartany. W wytycznych dotyczących nadciśnienia tętniczego z 2007 roku, zalecano podwójną terapię ACEI i sartanami u chorych z nadciśnieniem tętniczym i zespołem metabolicznym.

Warto jednak przypomnieć, że korzyści z połączenia tych dwóch leków obserwowano jedynie w przypadku stosowania małych dawek, krótkodziałających ACEI (ale nie w przypadku dużych dawek preparatów działających długo). Z kolei w dużym badaniu ONTARGET (Ongoing Telmisartan Alone and in Combination With Ramipril Globar End Point Trial), u chorych z miażdżycą lub cukrzycą i potwierdzonym uszkodzeniem narządów docelowych, stwierdzono wprawdzie mniejszą progresję białkomoczu w grupie otrzymującej sartan, w porównaniu z monoterapią ACEI ale korzyści z podwójnej terapii zostały zniwelowane przez wzrost częstości twardych punktów końcowych (dializy, podwojenie stężenia kreatyniny lub zgon).

Autorzy podkreślają również, że w żadnym badaniu nie wykazano skuteczności sartanów w prewencji wtórnej zgonu sercowo-naczyniowego lub zawału serca. Jak wynika z badania ONTARGET, wpływ podawanych łącznie ACEI i sartanów na zgony sercowo-naczyniowe, zawały serca, udary mózgu i rehospitalizacje z powodu niewydolności serca, nie różnił się od wpływu ramiprylu (poza większą redukcją ciśnienia tętniczego). W niewydolności serca jedynie w badaniu CHARM-Added (Candesartan In Heart Failure Assessment of Reduction In Mortality and Morbidity) wykazano redukcję zgonów sercowo-naczyniowych u pacjentów otrzymujących podwójną blokadę RAS, przy czym śmiertelność ogólna nie uległa zmianie, a większy odsetek chorych przerwał badanie z powodu objawów niepożądanych.

A zatem, zdaniem autorów analiza piśmiennictwa wskazuje na brak dodatkowych korzyści z dodawania sartanu do ACEI u chorych z chorobami sercowo- naczyniowymi lub cukrzycą i uszkodzeniem narządowym. Co więcej, podwójna blokada RAS łączy się z większym ryzykiem niewydolności nerek, hiperkalemii oraz hipotonii i nie powinna być zalecana.

Opracowane na podstawie: Cleveland Clinic Journal of Medicine / 2009-12-16

0 replies on “Czy połączenie inhibtorów konwertazy i sartanów jest lepsze niż każdy z leków z osobna”