Podatność na stres a depresja – wyniki badania prospektywnego

Marieke Wichers, Nicole Geschwind, Nele Jacobs i wsp – Transition from stress sensitivity to a depressive state: longitudinal twin study LINK: Brit J Psych 2009;195:498
Uważa się, że istnieje związek pomiędzy genetycznie uwarunkowaną wrażliwością na codzienny stres a występowaniem depresji, jednakże brak jest prospektywnych badań oceniających to zagadnienie. W British Journal of Psychiatry opublikowano wyniki prospektywnego badania Wichersa i wsp.

Celem omawianej pracy była ocena związku pomiędzy wrażliwością na stres a późniejszą depresją, a także identyfikacja czynników genetycznych oraz innych czynników wpływających na przejście ze stanu podatności stresowej w depresję. Badaniem prospektywnym objęto grupę 502 bliźniąt płci żeńskiej, u których oceniano wyjściową wrażliwość na codzienny stres. Negatywne wydarzenia życiowe i objawy depresji oceniano w czterech punktach czasowych w trakcie obserwacji. Średni wiek badanej grupy wynosił 27 lat.

Zaobserwowano związek pomiędzy wyjściową podatnością na stres, a późniejszym rozwojem objawów depresji (p=0,01). Co więcej wyjściowa podatność na stres była prognostykiem późniejszego wystąpienia pełnoobjawowego zespołu depresyjnego. Uzyskane wyniki wskazują na fakt, że zarówno genetyczna podatność i późniejsze negatywne wydarzenia są czynnikami zwiększającymi prawdopodobieństwo przejścia ze stanu podatności na stres do depresji.

Zdaniem autorów związek przyczynowy nigdy nie może być określony jednoznacznie, uzyskane dane pozwalają jednak przypuszczać, że zarówno czynniki genetyczne jak środowiskowe odgrywają istotną rolę w modyfikowaniu zależności pomiędzy podatnością na stres a depresją. Fakt ten odzwierciedla złożoność zaburzeń behawioralnych, do których należy depresja, a także konieczność przeprowadzenia dalszych badań oceniających złożone mechanizmy interakcji.

Opracowane na podstawie: British Journal of Psychiatry / 2009-12-16

0 replies on “Podatność na stres a depresja – wyniki badania prospektywnego”