Kryteria wyleczenia cukrzycy – futurologia?

J.B. Buse – How do we define cure of diabetes? LINK: Diabetes Care 2009;32:2133

Choć wśród badaczy panuje w zasadzie zgoda co do niemożliwości (na obecnym etapie wiedzy) całkowitego wyleczenia zaburzeń metabolizmu glukozy, na łamach Diabetes Care ukazał się artykuł, w którym zaproponowano nieco futurologiczne definicje określające kryteria wyleczenia, remisji i częściowej remisji cukrzycy. Potrzeba stworzenia wymienionych wyżej definicji wynika np. z ustępowania zaburzeń metabolizmu glukozy po operacjach bariatrycznych, czy przypadków odstawienia leków hipoglikemicznych w efekcie modyfikacji stylu życia.

W artykule zaproponowano rozwiązanie problemu w przeczuciu dokonujących się postępów medycyny. W formułowaniu definicji wzorowano się na kryteriach przyjętych w onkologii. Częściową remisję zdefiniowano jako stężenia glukozy (100-126 mg%) i HbA1c (<6,5%), bez konieczności leczenia farmakologicznego, utrzymujące się co najmniej przez rok. Za pełną remisję cukrzycy uznano stan normalizacji stężeń glukozy (<100 mg%) i HBA1c, bez konieczności aktywnego leczenia, przez co najmniej 1 rok. Remisja przedłużona została zdefiniowana jako całkowita, pełna remisja, trwająca dłużej niż pięć lat. Powyższe określenia nie dotyczą chorych leczonych farmakologicznie, wymagajacych leczenia immunologicznego podtrzymującego przeszczep po transplantacji wysepek trzustkowych oraz poddawanych powtarzalnym zabiegom chirurgicznym modyfikacji objętości żołądka (opaski pneumatyczne).

Przyjęcie definicji rodzi szereg problemów. Po pierwsze, czy te osoby do końca można traktować jako ozdrowieńców? Czy ryzyko zdarzeń sercowo-naczyniowych maleje u nich do poziomu zbliżonego do obserwowanego u osób bez cukrzycy? Jak często należy prowadzić badania skriningowe? Zdaniem autorów pracy, należy inaczej traktować chorych z niepełną remisja, pełną remisją i remisją długotrwałą. Wydaje się, że w przypadku tej ostatniej można złagodzić częstość badań skriningowych i rygorystyczną kontrolę czynników ryzyka cukrzycy. Większość z powyższych rozważań to, zdaniem autorów pracy, futurologia, ale ostatecznym celem medycyny powinno być przecież uzdrowienie chorego, a nie ”optymalizacja przebiegu choroby”.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2009-11-17

0 replies on “Kryteria wyleczenia cukrzycy – futurologia?”