Wysoka śmiertelnośc młodszych kobiet po zawale serca – co się zmieniło od 1994 do 2006 roku?

Viola Vaccarino i wsp – Sex Differences in Mortality After Acute Myocardial Infarction. Changes From 1994 to 2006 LINK: Arch Intern Med 2009;169:1767
W USA zawał serca rozpoznawany jest co roku u ponad 100 000 kobiet poniżej 65 roku życia, stanowiąc 21% wszystkich przypadków świeżego zawału serca u kobiet. Co istotne, w końcu lat 1990-tych wykazano, że śmiertelność szpitalna u młodych kobiet z zawałem serca jest większa od śmiertelności mężczyzn z tej samej grupy wiekowej. Wraz z obniżającym się wiekiem ryzyko u kobiet rosło liniowo (w stosunku do ryzyka u mężczyzn), co nie w pełni tłumaczyły różnice w wielkości zawału, występowaniu chorób współistniejących i odmienności w sposobie leczenia.

Na łamach Archives of Internal Medicine ukazały się wyniki najnowszej analizy tego zagadnienia. Badaną populację stanowiło 916 380 chorych z National Registry of Myocardial Infarction, z potwierdzonym rozpoznaniem zawału serca. Pomiędzy rokiem 1994 a 2006 odnotowano istotny spadek śmiertelności szpitalnej w całej grupie, największy u kobiet poniżej 55 roku życia (52.9%) a najmniejszy u mężczyzn w tym samym wieku (33.3%). Bezwzględny spadek śmiertelności u chorych poniżej 55 roku życia był 3-krotnie większy u kobiet (2.7% vs 0.9% u mężczyzn). W rezultacie nadmiar zgonów młodych kobiet była mniejszy w latach 2004-2006 (iloraz szans 1.32) niż w latach 1994-1995 (iloraz szans 1.93). Podobnych zmian nie odnotowano natomiast w odniesieniu do jakości stosowanego leczenia (stopień jego poprawy nie był proporcjonalnie większy u kobiet).

Zdaniem autorów, główną przyczyną obserwowanej poprawy rokowania u młodszych kobiet jest wzrost świadomości zagrożenia w efekcie działań edukacyjnych i związana z tym poprawa w zakresie czynników ryzyka.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-10-26