Nowe spojrzenie na proces starzenia sie serca

Anthony J. Muslin – New Insights into Cardiac Aging LINK: Circulation 2009; 120:1654
Stymulacja receptora dla insuliny prowadzi do aktywacji wewnątrzkomórkowej kinazy fosfatydylo-3-inozytolu (ang. phosphoinositide 3-kinase, PI3K), która aktywuje dalsze kinazy i kanały jonowe.

W Circulation ukazało się, opatrzone komentarzem badanie Inuzuki i wsp., w którym analizowano rolę aktywacji PI3K w procesie starzenia się serca. Transgeniczne myszy z dominującą mutacją negatywną PI3K porównywano z dzikim szczepem myszy. W czasie dwudziestomiesięcznej obserwacji wykazano, że myszy z dominującą mutacją negatywną PI3K żyją istotnie dłużej niż myszy pochodzące z dzikiego szczepu. W celu ustalenia, czy zahamowanie aktywności PI3K w sercu hamuje jego starzenie, zbadano wiele markerów starzenia odnotowując, że po 20-24 tygodniach obserwacji nagromadzenie lipofuscyny w tkance mięśnia serca transgenicznych myszy jest istotnie zredukowane (w porównaniu z grupą kontrolną). Dodatkowo stwierdzono zmniejszoną ekspresję genów kodujących markery stanu zapalnego, w tym interleukiny 1, inhibitora aktywatora plazminogenu i czynnika martwicy nowotworów oraz zmniejszoną aktywność markerów stresu oksydacyjnego w tkance serca myszy transgenicznych. W tej samej grupie zwierząt zarejestrowano natomiast zwiększony wskaźnik samotrawienia komórek mięśnia serca, co również może przyczyniać się do zwolnienia procesów starzenia.

Zdaniem autora komentarza, dokładne zależności pomiędzy zwiększonym samotrawieniem komórek i zredukowanym gromadzeniem lipofuscyny a zwolnionym starzeniem się serca u myszy z dominującą mutacją negatywną PI3 nie zostały jeszcze ustalone. Wszystkie zwierzęta mają ograniczoną długość życia. W pracach nad różnymi organizmami wykazano, że ograniczenie kaloryczne powoduje jego wydłużenie. Kliniczne implikacje płynące z przedstawianej pracy wspierają hipotezę, że ograniczenie kaloryczne może hamować starzenie się serca także u ludzi. Z drugiej jednak strony, zahamowanie działania insuliny w tkance miokardium może skutkować innymi szkodliwymi zjawiskami, takimi jak zaburzenia kurczliwości lub dysfunkcja rozkurczowa. Konieczne są zatem kolejne badania poświęcone procesom starzenia się serca.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-10-27

0 replies on “Nowe spojrzenie na proces starzenia sie serca”