Przestrzeganie zaleceń leczenia hipotensyjnego zmniejsza ryzyko powikłań

Giampiero Mazzaglia i wsp – Adherence to Antihypertensive Medications and Cardiovascular Morbidity Among Newly Diagnosed Hypertensive Patients LINK: Circulation 2009;120:1598
Leczenie przeciwnadciśnieniowe powinno być zwykle prowadzone bezterminowo – rzeczywistość rozmija się jednak z praktyką. W randomizowanych badaniach klinicznych liczba chorych przerywających leczenie sięga 5% do 10% rocznie. W codziennej praktyce wskaźniki te mogą sięgać po pierwszych 6 miesiącach nawet 50- 60%.

W przeprowadzonym niedawno badaniu kohortowym wykazano, że lepsze przestrzeganie leczenia przeciwnadciśnieniowego wiąże się z lepszym rokowaniem u chorych po zawale serca. Mniej uwagi poświęcono korzyściom płynącym z przestrzegania zaleceń u chorych bez wywiadu poważnych incydentów sercowo-naczyniowych. Tym samym interesujące mogą być informacje przedstawione na łamach Circulation przez włoskich badaczy, którzy wykorzystali dane pochodzące od 400 lekarzy pierwszego kontaktu dostarczających informacje do bazy danych Health Search/Thales Database.

Badacze wyselekcjonowali z niej dane dotyczące 18 806 chorych od 35 roku życia wzwyż, z nowo rozpoznanym nadciśnieniem, wyjściowo bez chorób układu sercowo-naczyniowego. Chorych podzielono na 3 grupy — ściśle (przyjmujących leki przez co najmniej 80% dni), umiarkowanie (40% do 79% dni), i słabo przestrzegającą zaleceń (<40% dni), porównując w 5-letnej obserwacji prospektywnej występowanie ostrych incydentów sercowo-naczyniowych. Po 6 miesiącach zaleceń ściśle przestrzegało 8.1% chorych, umiarkowanie 40.5% chorych a słabo 51.4% chorych.

Z większą starannością przestrzegania zaleceń wiązały się: przyjmowanie wielu leków (iloraz szans [OR], 1.62), dyslipidemia (OR, 1.52), cukrzyca (OR, 1.40), otyłość (OR, 1.50) oraz skojarzone leczenie nadciśnienia (OR, 1.29). Osoby starannie przestrzegające zaleceń okazały się być istotnie mniej zagrożone ostrymi incydentami sercowo-naczyniowymi, w porównaniu z osobami przyjmującymi leki najmniej starannie (iloraz hazardu 0.62; 95% CI, 0.40 – 0.96; P=0.032).

A zatem, tak jak w wielu innych dziedzinach życia, także i tutaj staranność i systematyczność popłaca.

Opracowane na podstawie: Circulation / 2009-10-28

0 replies on “Przestrzeganie zaleceń leczenia hipotensyjnego zmniejsza ryzyko powikłań”