Przyjmowanie statyn a ryzyko infekcji – metaanaliza badań

Imad M. Tleyjeh i wsp – Statins for the Prevention and Treatment of Infections LINK: Arch Intern Med 2009;169:1658
Statyny, hamujące reduktazę 3-hydroksy-3 metyloglutarylo koenzymu A (HMG CoA), opracowano i intensywnie badano jako leki obniżające poziom lipidów. Leki te nie tylko obniżają poziom cholesterolu ale także poziomy produktów pośrednich powstających na szlaku syntazy cholesterolu, takich jak mewalonian czy farnezylopirofosforan, odgrywających zasadniczą rolę w kilku szlakach sygnałowych. Tłumaczy to plejotropowe działanie statyn, obejmujące modulujący wpływ na układ odpornościowy, działanie przeciwzapalne oraz przeciwdziałanie występującym w posocznicy zaburzeniom krzepnięcia, poprzez m.in. hamowanie ekspresji czynnika tkankowego oraz silne zwiększanie ekspresji trombomoduliny.

Wykazano również bezpośredni hamujący wpływ statyn na patogenne mikroorganizmy oraz poprawę przeżywalności pod ich wpływem u zwierząt z eksperymentalnie wywołaną posocznicą. Brak jest randomizowanych badań poświęconych zastosowaniu statyn w prewencji i leczeniu infekcji u ludzi, ukazała się jednak pewna liczba badań obserwacyjnych.

Wyniki systematycznego przeglądu i meta-analizy badań spełniających kryteria metodologiczne przedstawiono na łamach Archives of Internal Medicine. Dziewięć z nich dotyczyło związku stosowania statyn z przebiegiem zakażeń: bakteriemii (n=3), zapaleń płuc (n=3), posocznicy (n=2), i różnych ostrych zakażeń bakteryjnych (n=1). U osób leczonych statynami obserwowano mniejszą liczbę niekorzystnych zdarzeń (m.in. zgonów wewnątrzszpitalnych, zgonów spowodowanych zapaleniem płuc, posocznicy) o około połowę (iloraz szans 0.55, 95% CI 0.36-0.83). Siedem badań oceniało związek statyn z prewencją zakażeń u pacjentów z chorobami układu naczyniowego (n=3), przewlekłymi chorobami nerek (n=1), cukrzycą (n=1), leżących na oddziałach intensywnej opieki medycznej (n=1), oraz w praktyce ogólnej (n=1). Także i w tym przypadku liczba niekorzystnych zdarzeń była mniejsza o około połowę (iloraz szans 0.57, 95% CI 0.43-0.75).

Wyniki analizy sugerują więc, że stosowanie statyn może korzystnie wpływać na zapobieganie i leczenie różnych typów zakażeń – badania obserwacyjne pokazują, że chory z infekcją przyjmujący statyny ma lepsze rokowanie i większe szanse przeżycia. Poczynione obserwacje należy jednak uznać za wstępne, ze względu na dużą niejednorodność włączonych do analizy badań i możliwą tendencyjność publikacyjną. Rozstrzygnięcie przyniosą, jak zwykle, prospektywne badania randomizowane.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-10-12

0 replies on “Przyjmowanie statyn a ryzyko infekcji – metaanaliza badań”