Inhibitory pompy protonowej a klopidogrel – wyniki badania PACA

Thomas Cuisset i wsp – Comparison of Omeprazole and Pantoprazole Influence on a High 150-mg Clopidogrel Maintenance Dose LINK: J Am Coll Cardiol 2009;54:1149
Klopidogrel jest prolekiem, który, aby zmienić się w aktywny metabolit o działaniu przeciwpłytkowym, musi ulec przemianie w wątrobie. Jednym z czynników decydujących o jego działaniu jest aktywność enzymów z rodziny CYP450. Tym samym leki metabolizowane za pośrednictwem CYP450, takie jak omeprazol czy atorwastatyna, wpływają na skuteczność klopidogrelu. Wydaje się natomiast, że nowsze inhibitory pompy protonowej (IPP) takie jak pantoprazol, w mniejszym stopniu metabolizowane przez izoenzym CYP2C19, mogą nie wpływać w istotny sposób na działanie klopidogrelu.

Na łamach Journal of the American College of Cardiology ukazały się wyniki prospektywnego, randomizowanego badania PACA (Proton Pump Inhibitors And Clopidogrel Association), mającego potwierdzić tę hipotezę, poprzez porównanie wpływu omeprazolu i pantoprazolu na skuteczność przeciwpłytkową klopidogrelu, w dawce 150 mg, u poddawanych przezskórnym interwencjom na naczyniach wieńcowych (PCI) chorych z ostrymi incydentami wieńcowymi bez uniesienia odcinka ST. W badaniu wzięło udział 104 chorych poddanych PCI, randomizowanych do grup otrzymujących omeprazol lub pantoprazol (20 mg). Skuteczność klopidogrelu i reaktywność płytek oceniano za pomocą tzw. wskaźnika reaktywności płytek (Platelet Reactivity Index, Vasoactive Stimulated Phosphoprotein, PRI VASP) oraz agregacji płytek pod wpływem ADP (ADP-Ag). Po miesiącu terapii skuteczność klopidogrelu, oceniana za pomocą PRI VASP okazała się lepsza u chorych otrzymujących pantoprazol (PRI VASP 36% vs 48%, p=0.007). Odsetek chorych nie reagujących na klopidogrel był wyższy w grupie omeprazolu niż pantoprazolu (44% vs 23%, p=0.04, OR: 2.6, 95% CI: 1.2 do 6.2). Nie odnotowano natomiast istotnych różnic w reaktywności płytek ocenianej za pomocą ADP-Ag, pomiędzy grupami omeprazolu i pantoprazolu.

Na tej podstawie autorzy pracy sugerują preferencyjne stosowanie pantoprazolu u chorych leczonych klopidogrelem, aby unikać potencjalnie niekorzystnych interakcji z CYP2C19.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2009-08-22

0 replies on “Inhibitory pompy protonowej a klopidogrel – wyniki badania PACA”