Stan cywilny, satysfakcja ze związku małżeńskiego a objawy depresji u starszych mężczyzn i kobiet

Philip Donald St John i wsp – Marital Status, Partner Satisfaction, and Depressive Symptoms in Older Men and Women LINK: Can J Psychiatry 2009;54:487 (dostępny pełen tekst)
Małżeństwo może przynosić korzyści zdrowotne. Wykazano na przykład, że osoby pozostające w związku małżeńskim mają niższe wskaźniki śmiertelności. Niektórzy autorzy działanie ochronne związku przypisują jego korzystnemu wpływowi na zdrowie psychiczne, posuwając się do stwierdzenia, że osoby samotne mogą umierać z powodu „złamanych serc.” Bez wątpienia samotność lub złe relacje z partnerem mogą powodować zaburzenia nastroju.

Zasób informacji na ten temat uzupełnia opublikowany na łamach Canadian Journal of Psychiatry artykuł poświęcony zależności pomiędzy stanem cywilnym, satysfakcją ze związku małżeńskiego a objawami depresji u starszych mężczyzn i kobiet. Analizą objęto dane uzyskane od 1751 osób powyżej 65 roku życia. Co ciekawe, tylko 3% z nich było niezadowolonych ze swojego partnera. Odsetek mężczyzn z objawami depresyjnymi wynosił 20.6% u nigdy nie żonatych; 19.2% u pozostający w separacji lub rozwiedzionych; 17.3% u wdowców; 7.3% u żonatych (zadowolonych z partnera); oraz 38.1% dla żonatych (niezadowolonych z partnera) (P < 0.001).

Odmienne wyniki uzyskano u kobiet: 11.8% u nigdy niezamężnych; 23.1% u pozostających w separacji lub rozwiedzionych; 15.4% u wdów; 14.4% u zamężnych zadowolonych z partnera oraz u 41.9% u zamężnych niezadowolonych z partnera (P < 0.001).

Analizy statystyczne wykazały istotny związek pomiędzy stanem cywilnym a depresją tylko u mężczyzn. U kobiet zamężnych i niezamężnych liczba przypadków depresji okazała się podobna. Niezadowolenie z partnera zdarzało się rzadko, jeśli jednak już występowało, to bardzo często towarzyszyła mu depresja.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2009-07-29