Morfologia skrzeplin w tętnicach wieńcowych a nagły zgon sercowy

Miranda C. A. Kramer i wsp – Relationship of Thrombus Healing to Underlying Plaque Morphology in Sudden Coronary Death LINK: J Am Coll Cardiol 2009;54 online first
Ostre zawały serca i nagłe zgony sercowe są wywoływane przede wszystkim przez zakrzepy w tętnicach wieńcowych, sprowokowane pęknięciem lub powierzchowną nadżerką blaszki miażdżycowej. Stosunkowo niewiele wiadomo na temat zależności czasowej pomiędzy początkiem ostrych zespołów wieńcowych a formowaniem i dojrzewaniem skrzeplin. Dotychczasowe obserwacje sugerują, że gojenie skrzeplin stanowi cykliczne zjawisko towarzyszące progresji zmian w naczyniach wieńcowych. Powszechnie uznaje się, że zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI) jest wywoływany przez ostry zakrzep tętnicy wieńcowej, powodujący szybkie pojawienie się objawów i/lub zgon. Teorię tę podważa jednak stwierdzenie procesów gojenia się w ponad 50% skrzeplin aspirowanych w trakcie przezskórnych interwencji na naczyniach wieńcowych PCI u chorych ze STEMI. O ile zabieg usunięcia skrzepliny przynosi informacje na temat jej budowy, nie pozwala ocenić morfologii prowokującej jej powstanie blaszki miażdżycowej. Aby częściowo uzupełnić ten niedobór danych w badaniu opublikowanym na łamach Journal of the American College of Cardiology przedstawiono wyniki analizy skrzeplin i leżących u ich podłoża blaszek miażdżycowych u osób zmarłych nagle. Autorzy poddali starannej ocenie próbki zmian miażdżycowych (65 pękniętych blaszek i 50 nadżerek) pobranych od 111 ofiar nagłych zgonów. Skrzepliny klasyfikowano jako świeże (7 dni). W 79 ze 115 przypadków (69%) zmiany sklasyfikowano jako późne. U kobiet częściej stwierdzano nadżerki i skrzepliny w fazie późnej (44 z 50, 88%) niż pęknięcia blaszki (35 z 65, 54%, p<0.0001). W przypadku pękniętych blaszek miażdżycowych niemal połowa skrzeplin nie wykazywała oznak gojenia, z kolei >85% skrzeplin powstałych na nadżerkach znajdowało się w różnym stadium gojenia. Uzyskane dane potwierdzają wcześniejsze obserwacje pokazujące, że nagłe zamknięcie naczynia jest poprzedzone zmiennym okresem niestabilności blaszek i ewolucji skrzeplin przed pojawieniem się objawów. Uprzednio wykazano też, że obecność starszych skrzeplin wiąże się z gorszym rokowaniem. Zdaniem autorów, etiopatogeneza zakrzepów wieńcowych spowodowanych peknięciem i nadżerką blaszki miażdżycowej może być odmienna. Ponieważ gojące się skrzepliny (występujace najczęściej w związku z nadżerką) obserwowano częściej u kobiet i młodszych mężczyzn – być może wymagają oni przyjęcia innej strategii postępowania.

Opracowane na podstawie: Journal of the American College of Cardiology / 2009-10-07