Skuteczność iwabradyny w rutynowej praktyce klinicznej – badanie REDUCTION

Ralf Koster, Jan Kaehler i Thomas Meinertz – Treatment of stable angina pectoris by ivabradine in every day practice: The REDUCTION Study LINK: Am Heart J 2009;158:e51 (dostępny pełen tekst)
Z badań populacyjnych wynika, że istnieje korelacja pomiędzy częstością rytmu serca (HR) a umieralnością ogólną. Wiadomo również, że przyśpieszona HR może wywoływać niedokrwienie. Z tego powodu u pacjentów z chorobą wieńcową rekomenduje się utrzymanie HR w granicach 55-60 uderzeń na minutę.

Iwabradyna zwalnia HR poprzez wpływ na węzeł zatokowy, a w badaniach klinicznych wykazano jej skuteczne działanie przeciwdławicowe. W American Heart Journal opublikowano wyniki badania REDUCTION, w którym oceniano bezpieczeństwo, skuteczność i tolerancję iwabradyny w szerokiej grupie chorych objętych opieką ambulatoryjną. Było to otwarte, wieloośrodkowe, prospektywne badanie, do którego włączono 4954 chorych obserwowanych przez lekarzy różnych specjalizacji przez 4 miesiące. Średni wiek populacji wynosił 65,1 lat, a 59% stanowili mężczyźni. Zdecydowaną większość stanowili pacjenci z nadciśnieniem tętniczym (80%), u 77% stwierdzano hipercholesterolemię, 44% miało nadwagę, 29% paliło papierosy, a u 29% rozpoznawano cukrzycę.

Po 4 miesiącach obserwacji średnia HR zmniejszyła się o 12,4 uderzeń/min (z 82.9 ± 15.3 do 70.4 ± 9.2, p<0,001), bez innych istotnych zmian w zapisie EKG. Przed rozpoczęciem badania 75% chorych podawało przynajmniej 1 epizod bólu dławicowego tygodniowo (dolegliwości dławicowe według klasyfikacji CCS: CCS I – 26,4%, CCS II – 53,2%, CCS III – 19,6%, CCS IV 0,8%). W porównaniu z okresem wyjściowym średnia liczba epizodów bólowych na końcu badania zmniejszyła się 2,4 do 0,4/tydzień; p<0,0001). Zaobserwowano także zmniejszenie spożycia krótkodziałających azotanów (z 3,3 tabletek do 0,6/tydzień; p<0,0001). Objawy uboczne w czasie badania zgłaszało 1,2% chorych, przy czym 0,1% incydentów oceniono jako poważne. W subiektywnej ocenie lekarzy prowadzących badanie, w 59,4% przypadków uznali oni skuteczność leku za doskonałą, w 37,3% za bardzo dobrą, 2,3% i 0,7% oceniło ją jako umiarkowaną lub słabą. W zdecydowanej większości lekarze uznali iwabradynę za lek doskonale lub bardzo dobrze tolerowany (97,9%). Uzyskane wyniki, porównywalne z wynikami badań randomizowanych, potwierdzają zatem skuteczność i bezpieczeństwo terapii iwabradyną u pacjentów objętych rutynową opieką kliniczną.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2009-10-22

0 replies on “Skuteczność iwabradyny w rutynowej praktyce klinicznej – badanie REDUCTION”