Jaka czeka nas starość? – artykuł przeglądowy

K. Christensen i wsp – Ageing populations: the challenges ahead LINK: Lancet 2009;374:1196
Na łamach The Lancet opublikowano przeglądowy artykuł dotyczący starzenia się populacji. Większość zawartych w nim danych pochodzi z krajów wysoko rozwiniętych, w których długość przeżycia jest najwyższa, a struktura wiekowa populacji cechuje się wysokim odsetkiem osób w wieku podeszłym (>65 roku życia) i bardzo podeszłym (>85 roku życia).

W miarę postępu cywilizacyjnego, od 1840 roku obserwuje się niemal liniowy przyrost długości okresu przeżycia, wynoszący około 3 miesiące/rok. Badania epidemiologiczne przeczą utartym poglądom dotyczącym trudnej starości. Leczenie osób starszych może być skuteczne i efektywne, a przedłużenie życia nie oznacza pogorszenia jego jakości.

Ostatnio przeprowadzone badania wskazują, że ryzyko zgonu osoby 80-letniej zmalało – jej szansa dożycia do 90 roku życia wynosiła w latach 1950 u kobiet i mężczyzn odpowiednio 15% i 12%, zaś w roku 2002 odpowiednio 37% i 25% (w Japonii wskaźnik ten dla kobiet przekracza 50%).

Część danych wskazuje na zmniejszenie częstości występowania mieszanych zespołów otępiennych i ciężkiego upośledzenia funkcji wpoznawczych. W ostatnich latach poprawie ulegają wskaźniki jakości życia i zdolności do samodzielnej aktywności ruchowej – w badaniu duńskim 39% 90-latków i 33% 100-latków było całkowicie niezależnych od osób trzecich.

Przesłanie tych danych jest dość jednoznaczne, ludzie z najstarszej grupy wiekowej (tj. >80-85 roku życia) ma dużą szansę na zachowanie zadowalającej jakości życia, przy zachowanej daleko posuniętej samodzielności. Efekt ten jest osiągalny dzięki skutecznemu leczeniu chorób i kontroli czynników ryzyka w latach poprzednich i obecnych. Istotnego znaczenia nabiera zatem problem wzrostu odsetka osób pobierających świadczenia emerytalno-rentowe. Zmieniająca się struktura populacji wymusi konieczność przedłużenia okresu pracy do 70 roku życia, przynajmniej w częściowym wymiarze.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2009-10-03

0 replies on “Jaka czeka nas starość? – artykuł przeglądowy”