Kontrola częstości rytmu serca w ostrych zespołach wieńcowych – czy można osiągnąć coś więcej ?

Michael Herman, Jennifer Donovan, Maichi Tran i wsp – Use of β-blockers and effects on heart rate and blood pressure post-acute coronary syndromes: Are we on target? LINK: Am Heart J 2009;158:378
Leki beta adrenolityczne (beta blokery) stanowią podstawę terapii ostrych zespołów wieńcowych (OZW), a zmniejszenie częstości rytmu serca uważane jest za jeden z mechanizmów przyczyniających się do poprawy rokowania. Z danych z piśmiennictwa wynika jednoznacznie, że przewlekła terapia beta adrenolitykami zmniejsza ryzyko zgonu u chorych po zawale serca. Zgodnie z obowiązującymi standardami, stosowanie beta blokerów jest zalecane u wszystkich chorych z OZW, a dla chorych z niestabilną chorobą wieńcową/ostrymi zespołami wieńcowymi bez uniesienia ST (NCHW/OZW-nonSTEMI) wprowadzono zalecenia dotyczące docelowej częstości rytmu serca wynoszącej 50-60 uderzeń/minutę.

W American Heart Journal opublikowano wyniki pracy, której celem była ocena trendów zmian częstości rytmu serca i ciśnienia tętniczego w powiązaniu ze stosowaniem beta adrenolityków u chorych z OZW. Analizą objęto 300 kolejnych chorych z OZW, u których oceniano co godzinę wartości HR i BP. Średnia częstość rytmu (HR) w badanej populacji wynosiła 74/min, a ciśnienia (BP) 115/64 mm Hg. Nie zaobserwowano istotnej różnicy w HR i BP pomiędzy OZW z uniesieniem ST, a NCHW lub OZW-nonSTEMI. W grupie chorych bez przeciwwskazań do beta blokerów, lek otrzymało 99,6% pacjentów. Zalecaną częstość rytmu serca uzyskano jednak tylko u 5,3% pacjentów. Średnia dawka metoprololu (lub ekwiwalentna innego leku beta adrenolitycznego) wynosiła 88 mg. Jedynie w 52% przypadków dawka beta blokera była zwiększana w trakcie obserwacji.

W podsumowaniu autorzy zauważają, że pomimo osiągnięcia zadowalającej kontroli BP w badanej populacji, praktycznie nie udało się uzyskać zadowalającej kontroli HR. Ich zdaniem konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań oceniających zależność pomiędzy uzyskanymi celami terapeutycznymi, w tym częstością rytmu serca, a rokowaniem w grupie pacjentów z OZW.

Opracowane na podstawie: American Heart Journal / 2009-09-13

0 replies on “Kontrola częstości rytmu serca w ostrych zespołach wieńcowych – czy można osiągnąć coś więcej ?”