U kogo z epizodem depresji rozwinie się afektywna choroba dwubiegunowa

Wong Sze-man i wsp – A case – control study of bipolar depression, compared with unipolar depression, in a regional hospital in Hong Kong LINK: Can J Psychiatry 2009;54:452 (dostu0119pny peu0142en tekst)
Ważnym z praktycznego punktu widzenia problemem jest możliwość określenia ryzyka rozwoju afektywnej choroby dwubiegunowej, gdy pierwszą jej prezentacją jest depresja. Klasyczne leczenie przeciwdepresyjne nie przynosi wówczas spodziewanych rezultatów, a dopiero z upływem czasu rozwijają się cechy manii, które pozwalają postawić właściwe rozpoznanie.

Temu zagadnieniu poświęcone są zaprezentowane na łamach Canadian Journal of Psychiatry wyniki retrospektywnej obserwacji pacjentów, którzy zgłosili się z powodu depresji w latach 1994 do 1997 do poradni zdrowia psychicznego w szpitalu w Hongkongu i następnie obserwowani byli do 2007 roku. Spośród 823 pacjentów ze świeżo rozpoznaną depresją w trakcie następnych lat chorobę afektywną dwubiegunową rozpoznano u 88 osób (10%). Spośród nich 47,7% stanowiły kobiety, a 52,3% mężczyźni. Średnia wieku, w której następowało ujawnienie się objawów choroby dwubiegunowej wynosiła 37,58 lat – nieco niższa u mężczyzn (35 lat) i wyższa u kobiet (39 lat). Od momentu pojawienia się objawów depresji do ostatecznego rozpoznania choroby dwubiegunowej upływało od 1 do 134, a średnio 58 miesięcy.

W przeprowadzonej analizie statystycznej płeć męska, ujawnienie się objawów depresji przed 37 rokiem życia, dodatni wywiad rodzinny choroby afektywnej dwubiegunowej oraz częstsza wymiana stosowanych leków przeciwdepresyjnych (ponad 3 leki) stanowiły czynniki na podstawie których można było określić zwiększone ryzyko rozwoju choroby dwubiegunowej. W przypadku osób, u których występowała wyłącznie depresja, większy udział stanowiły kobiety. Odsetek mężczyzn wyrównywał się z odsetkiem kobiet w przypadku choroby dwubiegunowej. Powyższe obserwacje mają istotne implikacje terapeutyczne, pozwalając wyodrębnić chorych z większym prawdopodobieństwem rozpoznania choroby dwubiegunowej i, tym samym we właściwym czasie wprowadzić zmiany w sposobie leczenia.

Opracowane na podstawie: Canadian Journal of Psychiatry / 2009-07-29

 

0 replies on “U kogo z epizodem depresji rozwinie się afektywna choroba dwubiegunowa”