Nowe cele leczenia hipotensyjnego w nadciśnieniu?

Bo Carlberg – Time to lower treatment BP targets for hypertension? LINK: Lancet 2009;374:503
W większości zaleceń poświęconych leczeniu nadciśnienia tętniczego rekomenduje się jego obniżanie do wartości poniżej 140/90 mm Hg. Jak jednak zauważa Bo Carlberg, na łamach The Lancet, w komentarzu do wyników badania Cardio-Sis, brak jest jednoznacznych podstaw naukowych dla przyjęcia takiego właśnie progu, a wyniki badań na chorych wysokiego ryzyka uzasadniają przyjęcie niższych wartości docelowych.

W dużej meta analizie badań obserwacyjnych wykazano, że ryzyko sercowo-naczyniowe rośnie już od poziomu ciśnienia skurczowego 115 mm Hg, nie prowadzono jednak żadnej pracy oceniającej skutki farmakologicznej redukcji ciśnienia do takich właśnie wartości. Jest to istotne tym bardziej, że w przeglądzie badań Cochrane redukcja ciśnienia poniżej 135/85 mm Hg nie zmniejszała liczby powikłań sercowo-naczyniowych, w porównaniu z leczeniem, którego celem są wartości ciśnienia poniżej 140/90 mm Hg.

W komentowanym przez Carlberga otwartym badaniu Cardio-Sis porównywano dwie docelowe progowe wartości ciśnienia – poniżej 130 mm Hg i poniżej 140 mm Hg (kontrola ścisła i standardowa). Na zakończenie badania średnie wartości ciśnienia w obu grupach wynosiły odpowiednio: 131.9/77.4 mm Hg i 135.6/78.7 mm Hg. Podstawowy punkt końcowy badania stanowiły elektrokardiograficzne objawy przerostu lewej komory serca występujące po 2 latach obserwacji u 17% kontrolowanych standardowo i 11% objętych ścisłą kontrolą (iloraz szans 0.63, 95% CI 0.43 – 0.91).

A zatem większe obniżenie ciśnienia skuteczniej zmniejszało przerost lewej komory serca. Co więcej, w grupie ściślej kontrolowanej odnotowano istotnie mniejszą liczbę niekorzystnych incydentów sercowo-naczyniowych niż w grupie leczonej standardowo (wskaźnik hazardu 0.50, 95% CI 0.31 – 0.79). Czy zatem wyniki Cardio-Sis powinny stać się przyczynkiem do korekty zaleceń?

Zdaniem Carlberga uzyskane dane mogą sugerować przyjęcie niższych progowych wartości ciśnienia tętniczego. Zanim jednak dokonamy zmian w zaleceniach dotyczących chorych niskiego ryzyka, nowy cel leczenia (poniżej 130 mm Hg) należy ocenić w odpowiednio dużych, randomizowanych próbach klinicznych. Dopiero one pozwolą ocenić skuteczność i opłacalność tak bardzo intensywnego leczenia hipotensyjnego.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2009-08-15

0 replies on “Nowe cele leczenia hipotensyjnego w nadciśnieniu?”