Badanie ADVANCE nowe dane. Analiza łącznego efektu intensywnej terapii hipoglikemizującej i hipotensyjnej

S. Zoungas i wsp – The combined effects of routine blood pressure lowering and intensive glucose control on macrovascular and microvascular outcomes in patients with type 2 diabetes; new results from ADVANCE LINK: Diabetes care online
Ostatnie lata przyniosły pewne wątpliwości co do zasadności intensywnej kontroli glikemii u chorych na cukrzycę typu 2. Badanie ACCORD zostało przerwane z powodu wzrostu śmiertelności w grupie intensywnej kontroli glikemii. Z drugiej strony badanie STENO wskazuje, że wieloczynnikowa interwencja u chorych na cukrzycę zmniejszyła ilość powikłań sercowo-naczyniowych o 50%.

W tym kontekście na łamach Diabetes Care przedstawiono nowe wyniki analizy danych pochodzących z badania ADVANCE, w którym chorych na cukrzycę typu 2 randomizowano w układzie 2 x 2 do terapii hipotensyjnej peryndoprylem/indapamidem SR lub placebo oraz do intensywnej terapii hipoglikemizującej w oparciu o gliklazyd MR lub do standardowej kontroli glikemii. W badaniu wzięło udział ponad 11000 chorych na cukrzycę typu 2 powyżej 55 roku życia.

Skojarzona intensywna terapia hipotensyjna i hipoglikemizująca spowodowała (w porównaniu do grupy placebo/standardowej terapii hipoglikemizującej) redukcję ciśnienia skurczowego/rozkurczowego o 7,1 mm Hg/2,9 mm Hg oraz HbA1c o 0,6%. Wyniki skojarzenia tych form terapii okazały się korzystne, a intensywna terapia hipoglikemizująca i hipotensyjna wykazywały wpływ synergistyczny, co ma istotne znaczenia zwłaszcza w świetle wspomnianego badania ACCORD. Skojarzona terapia redukowała częstość powikłań o charakterze mikro-i makroangiopatii liczonych łącznie o 15%, powikłań o charakterze mikroangiopatii o 19%, makroangiopatii o 8% (ostatnia wartość nie osiągnęła progu znamienności statystycznej).

Szczególnie wyraźne korzyści łączenia terapii stwierdzono dla powikłań nerkowych. Główne powikłania ze strony nerek zostały zredukowane o 28% (progresja nefropatii lub nowa nefropatia o 33%, nowa makroalbuminuria o 54%, rozwój mikroalbuminurii o 25%).

Śmiertelność całkowita uległa zmniejszeniu o 18%, a śmiertelność sercowo-naczyniowa o 24%.

Uzyskane wyniki wskazują zatem w sposób przekonujący na korzyści z kojarzenia intensywnej terapii hipoglikemizującej i hipotensyjnej w cukrzycy typu 2.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2009-08-23

0 replies on “Badanie ADVANCE nowe dane. Analiza łącznego efektu intensywnej terapii hipoglikemizującej i hipotensyjnej”