Aktywność społeczna osób starszych a utrzymanie sprawności ruchowej

A.S. Buchman i wsp – Association between late-life social activity and motor decline in older adults LINK: Arch Intern Med 2009;169:1139
Na łamach Archives of Internal Medicine ukazała się praca, która dokumentuje korzyści, jakie mogą wynikać dla osób w wieku podeszłym z aktywnej postawy życiowej, a w szczególności z aktywności społecznej. W prezentowanym badaniu oceniano wpływ tej ostatniej na utrzymanie zdolności motorycznej osób w wieku podeszłym. Badanie miało charakter prospektywnej obserwacji, prowadzonej przez średnio 4,9 roku, w latach 1998-2008. Wzięło w nim udział 906 osób w podeszłym wieku, u których na początku określano aktywność społeczną i stopień sprawności motorycznej (np. test kroków i testy siły mięśniowej).

Aktywność społeczna oznaczała m.in. uczestniczenie w wycieczkach, pracę w ramach woluntariatu, odwiedziny rodzin lub przyjaciół, uczestniczenie w grupach religijnych. Z uzyskanych danych liczbowych wynika, że spadek aktywności społecznej wiąże się z pogarszeniem zdolności motorycznej osób w wieku podeszłym. Dla przykładu prędkość marszu malała 1,5 cm/sek/rok u osób z wysokim poziomem aktywności socjalnej, podczas gdy u osób z niskim poziomem aktywności socjalnej tempo spadku szybkości marszu wynosiło 2,2 cm/sek/rok. W innym ujęciu zmniejszenie aktywności socjalnej o jeden punkt powodowało spadek sprawności ruchowej równoważny pięciu latom życia. Należy podkreślić, że spadek sprawności ruchowej tego rzędu w okresie obserwacji kojarzy się z 40% wzrostem ryzyka zgonu i 65% wzrostem ryzyka niesprawności.

Obserwowaną zależność tłumaczy wielopłaszczyznowa integralność OUN, gdzie zwiększona aktywność w jednej sferze chroni przed ubytkiem funkcji mózgu w innej sferze, a także teoria neuronów zwierciadlanych, które odtwarzają aktywność obserwowaną lub odczuwaną w otoczeniu. Badanie to może być wstępem do opracowania metod prewencji ubytku funkcji ruchowych u osób starszych, przez odpowiednią aktywność społeczną.

Opracowane na podstawie: Jama Internal Medicine / 2009-06-22

 

0 replies on “Aktywność społeczna osób starszych a utrzymanie sprawności ruchowej”