Niepewna przyszłość podstawowej opieki zdrowotnej w USA

David Mechanic – The uncertain future of primary medical care LINK: Ann Intern Med 2009;151:66
Znowu słyszymy o reformie ochrony zdrowia. Tym razem, może na szczęście, dotyczy to Stanów Zjednoczonych. Autor artykułu na łamach Annals of Internal Medicine zastanawia się, czy w kontekście zmian, które muszą zajść w systemie ochrony zdrowia w Stanach Zjednoczonych nie ucierpią lekarze podstawowej opieki zdrowotnej i sama podstawowa opieka zdrowotna. Jest to komentarz do dłuższej pracy badawczej na ten sam temat, zamieszczonej w tym samym numerze pisma.

Jak wiadomo, inwestycje w podstawową opiekę zdrowotną owocują korzyściami związanymi z poprawą stanu zdrowia populacji. Jednak już teraz najbardziej sfrustrowaną grupą zawodową wśród lekarzy w USA są właśnie lekarze rodzinni. Największe zgłaszane niedogodności to presja czasowa – brak możliwości poświęcenia indywidualnemu pacjentowi odpowiedniej uwagi i czasu oraz zła organizacja pracy. Frustrujący dla lekarzy jest fakt, że w wielu typach praktyk ich wynagrodzenie zależy od tego, jak sprawnie ograniczą pacjentom dostęp do wyższych (a więc i droższych) szczebli medycyny klinicznej. Zamiast tego, lekarze oczekiwaliby wynagrodzenia proporcjonalnego do ich nakładu pracy i wysiłku włożonego w leczenie pacjentów.

Lekarze są bardziej zadowoleni z pracy, gdy mogą przyjmować mniej pacjentów, poświęcając im więcej czasu, bez pośpiechu. Jednak ci, którzy wybierają taki model pracy, zarabiają istotnie mniej od oczekiwań.

Autorzy komentowanej pracy, Linzer i wsp. twierdzą, iż jednym z głównych zadań koniecznych do zrealizowania jest zmniejszenie chaosu, głównie organizacyjnego, w pracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Czas poświęcony pacjentowi, nawet jeśli nie dużo dłuższy, byłby wtedy bardziej efektywnie wykorzystany.

Istnieje kilka modeli podstawowej opieki zdrowotnej w USA, które funkcjonują dość dobrze. Można z nich zaczerpnąć kilka pomysłów lub wręcz rozpowszechnić z niewielkimi tylko modyfikacjami. Są to na przykład praktyki grupowe Kaiser Permanente oraz system opieki zdrowotnej dla weteranów.

Autor pracy przytacza też inne pomysły na funkcjonowanie małych praktyk lekarskich, które nie znikną przecież z systemu opieki zdrowotnej. Ich działanie usprawnić może lepsze wykorzystanie personelu pielęgniarskiego oraz nowych metod komunikacji elektronicznej, zarówno do kontaktu z pacjentem, jak i dla pozyskiwania danych. Pozwoliłoby to na integrację opieki nad pacjentem na odległość, zwiększając skuteczność leczenia i ułatwiając je.

To, jaka będzie przyszłość podstawowej opieki zdrowotnej w Stanach Zjednoczonych pozostaje niewiadomą. Zależy to od modelu finansowania usług zdrowotnych, jaki zostanie przyjęty oraz ułatwień organizacyjnych w tworzeniu zintegrowanych praktyk podstawowej opieki zdrowotnej. Tego typu zbiorowe praktyki najlepiej służą potrzebom chorych, przy właściwej integracji zwiększają jakość opieki zdrowotnej przy zachowaniu kosztów na racjonalnym poziomie.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2009-07-07

0 replies on “Niepewna przyszłość podstawowej opieki zdrowotnej w USA”