Suplementacja wapnia u osób otyłych niestety nie pomaga schudnąć

Jack A. Janovsky i wsp – Effects of calcium supplementation on body weight and adiposity in overweight and obese adults LINK: Ann Intern Med 2009;150:821
Na przestrzeni ostatnich lat pojawiały się dane mające świadczyć o tym, że masa ciała jest odwrotnie proporcjonalna do wielkości spożycia wapnia. Nie wiadomo jednak, czy relacja ta ma charakter przyczynowo-skutkowy. Duże badania randomizowane, w których stosowano suplementację wapnia, nie zostały zaprojektowane do oceny zmian masy ciała, nie mniej obserwowano w nich niewielki spadek masy ciała u pacjentów przyjmujących jego preparaty.

Autorzy pracy zamieszczonej na łamach Annals of Internal Medicine postanowili zweryfikować tezę o „odchudzającym” działaniu wapnia w jednoośrodkowym randomizowanym, kontrolowanym placebo badaniu. Włączono do niego 340 pacjentów z nadwagą lub otyłością (średni BMI 33,2 w grupie badanej i 33,6 w grupie placebo). Pacjenci w grupie badanej przez dwa lata otrzymywali preparaty wapnia (1500 mg na dobę do głównych posiłków). Ponad 72% uczestników badania stanowiły kobiety. Dwuletnią obserwację w badaniu ukończyło 78% osób z grupy badanej i 73% z grupy placebo (z udziału w badaniu wykluczono 5 uczestników, którzy brali udział w zorganizowanych programach odchudzających i schudli ponad 15 kg).

W grupie otrzymującej suplementację wapnia stężenie parathormonu na koniec badania było niższe niż w grupie placebo, co pośrednio dowodzi, iż pacjenci w grupie badanej istotnie przyjmowali lek. Różnica masy ciała pomiędzy grupą badaną a grupą placebo na końcu próby wyniosła 0,02 kg (95% przedział ufności -1,64 do 1,69 kg; p=0,98), zasadniczej zmianie nie uległ także indeks masy ciała (BMI) (różnica pomiędzy grupami 0,32 kg/m2; 95% przedział ufności od -0,41do 1,02 kg/m2; p=0,39). Masa tkanki tłuszczowej również pozostała na tym samym średnim poziomie w obu grupach.

A zatem suplementacja wapnia nie przyczyniła się do redukcji masy ciała u osób z nadwagą lub otyłością i nie może być uznana za metodę przydatną klinicznie przy próbach redukcji bądź ograniczenia przyboru masy ciała.

Opracowane na podstawie: Annals of Internal Medicine / 2009-06-16