Stan cywilny w średnim wieku ma wpływ na sprawność poznawczą w okresie starości

Krister Hakansson i wsp – Association between mid-life marital status and cognitive function in later life: population based cohort study LINK: BMJ 2009;339:b2462 (dostępny pełen tekst)
W British Medical Journal warto zwrócić uwagę na publikację fińskich autorów, którzy podjęli ciekawy temat zależności pomiędzy stanem cywilnym osób w średnim wieku a ich sprawnością poznawczą w okresie starości.

To prospektywne badanie populacyjne odzwierciedla stały wzrost zainteresowania etiologią zespołów otępiennych. W projekcie wzięły udział osoby losowo wybrane z grupy poddawanej analizie w latach 1972, 1977, 1982 lub 1987. Spośród nich, 1449 (73%), w wieku od 65 do 79 lat, zgłosiło się na badanie kontrolne w 1998 roku. Analiza powyższej grupy ujawniła, że osoby, które będąc w średnim wieku (średnio 50.4 lata) posiadały partnera życiowego, były obciążone mniejszym prawdopodobieństwem (w porównaniu z osobami samotnymi, pozostającymi w separacji lub owdowiałymi) wystąpienia zaburzeń poznawczych pomiędzy 65 a 79 rokiem życia. Osoby, które rozwiodły się/owdowiały przed pierwszym badaniem i pozostawały w niezmiennym stanie cywilnym do drugiej oceny, były obciążone 3-krotnie większym ryzykiem wystąpienia upośledzenia sprawności poznawczej niż osoby pozostające w trwałych związkach. Wdowieństwo w średnim wieku, trwające do starości, było związane z 7.67-krotnym wzrostem ryzyka choroby Alzheimera, w porównaniu z posiadaniem partnera życiowego. Szczególnie wysoki wzrost ryzyka tej choroby dotyczył nosicieli allelu e4 apolipoproteiny E.

Podsumowując, posiadanie partnera życiowego w średnim wieku może chronić przed wystąpieniem zaburzeń poznawczych w starości. Wartym dalszych badań zjawiskiem jest różnica ryzyka pomiędzy osobami samotnymi (“singlami”), a tymi, które rozwiodły się lub owdowiały. Szczególnie wysokie ryzyko choroby Alzheimera u osób owdowiałych – nosicieli allelu e4 apolipoproteiny E – potwierdza słuszność socjogenetycznego modelu patogenezy tego schorzenia.

Opracowane na podstawie: BMJ / 2009-07-02

0 replies on “Stan cywilny w średnim wieku ma wpływ na sprawność poznawczą w okresie starości”