Hipoglikemia w trakcie hospitalizacji a rokowanie

A. Turchin i wsp – Hypoglycemia and clinical outcomes in patients with diabetes hospitalized in the general ward LINK: Diabetes Care 2009;32:1153
W ostatnich latach wypracowano standardy postępowania w cukrzycy u osób hospitalizowanych – m.in. zasady modyfikacji insulinoterapii tak, aby osiągnąć optymalne stężenia glukozy. Następstwem intensywnego leczenia może być jednak hipoglikemia, z jej niekorzystnymi konsekwencjami.

Znaczenie rokownicze hipoglikemii u chorych hospitalizowanych w oddziałach chorób wewnętrznych analizowano w pracy przedstawionej w Diabetes Care. Z bazy danych oddziałów ogólnych szpitali klinicznych, z lat 2003-2004, wybrano hospitalizacje 2582 pacjentów chorych na cukrzycę, leczonych lekami doustnymi lub insuliną, w większości zgodnie z przyjętym algorytmem. Następnie określono związek hipoglikemii z długością hospitalizacji, śmiertelnością wewnątrzszpitalną i odległą (w ciągu roku po pobycie w szpitalu).

Częstość występowania hipoglikemii, definiowanej jako wartości <50 mg%, wyniosła 7,7%. Epizod hipoglikemii przedłużał pobyt w szpitalu o średnio 2,5 doby. Śmiertelność wewnątrzszpitalna wyniosła 2,85% u osób z przynajmniej jednym epizodem hipoglikemii oraz 0,82% u pacjentów bez hipoglikemii. W analizie wieloczynnikowej każdy dzień z epizodem hipoglikemii zwiększał ryzyko zgonu w trakcie pobytu w szpitalu o 85%. Roczna śmiertelność u chorych z hipoglikemią wyniosła 27,8%, a u osób bez hipoglikemii 14,1%. W analizie wieloczynnikowej każdy dzień hipoglikemii w trakcie pobytu w szpitalu zwiększał ryzyko zgonu w obserwacji rocznej o 65,8%. Z ryzykiem zgonu w trakcie hospitalizacji związana była również głębokość hipoglikemii – spadek glikemii o kolejne 10 mg% zwiększał ryzyko zgonu trzykrotnie.

Podsumowując, uzyskane wyniki wskazują jednoznacznie na niebezpieczeństwo wynikające z niedocukrzeń oraz na konieczność częstej kontroli glikemii w trakcie hospitalizacji, tak aby stworzyć szansę dla podjęcia właściwych działań profilaktycznych lub terapeutycznych.

Opracowane na podstawie: Diabetes Care / 2009-07-17

0 replies on “Hipoglikemia w trakcie hospitalizacji a rokowanie”