Inhibitory enzymu konwertujące angiotensynę w terapii osób z chorobami sercowo-naczyniowymi

R. Ross – Angiotensin-converting enzyme inhibitors in patients with vascular disease LINK: Eur Heart J 2009;30:1307
W eksperymentach zwierzęcych wykazano, że podawane inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę II (ACEI) korzystnie wpływa na stres oksydacyjny, funkcję śródbłonka, przebudowę naczyniową i progresję miażdżycy, niezależnie od efektu hipotensyjnego. W badaniach klinicznych ACEI skutecznie obniżają chorobowość i śmiertelność u osób z chorobami naczyń, nie ma jednak zgodności, czy ten korzystny efekt jest uzależniony jedynie od stopnia obniżenia ciśnienia czy też jest niezależny od działania hipotensyjnego.

W European Heart Journal ukazał się komentarz dr. Pitta, poświęcony stosowaniu ACEI u pacjentów z chorobami naczyniowymi. Autor komentarza nawiązuje do publikacji, w której oceniano łącznie dane z badania ADVANCE (Action in Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron Modified Release Controlled Evaluation), EUROPA (EURopean trial On reduction of cardiac events with Perindopril in stable coronary Artery disease Investigators) i Progress (Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study), dotyczące pacjentów z chorobami naczyniowymi, u których stosowano peryndopryl, w monoterapii lub, w razie konieczności, w połączeniu z indapamidem.

Analizą objęto ponad 29 000 chorych, wykazując w grupie leczonej peryndoprylem redukcję śmiertelności ogólnej, śmiertelności sercowo-naczyniowej, a także częstości występowania niezakończonych zgonem zawałów serca, udarów mózgu i niewydolności serca. Ocena populacji otrzymującej jedynie peryndopryl, potwierdziła jego skuteczność w redukcji złożonego punktu końcowego (śmiertelność sercowo-naczyniowa, zawał serca bez zgonu i niewydolność serca).

Kwestią nierozstrzygniętą pozostaje ocena, czy jest to efekt całej klasy tych leków oraz czy podobny efekt można uzyskać stosując inne leki blokujące oś renina-angiotensyna-aldosteron (RAAS) – sartany.

Zdaniem dr. Pitta, u pacjentów z chorobami naczyniowymi, bez nadciśnienia tętniczego, uzasadnione jest obecnie jedynie stosowanie ACEI o udokumentowanym korzystnym wpływie na incydenty sercowo-naczyniowe. Także dotychczasowe dane, uwzględniając informacje wskazujące na istotną rolę bradykininy w naprawie uszkodzonego śródbłonka, przemawiają za wyższością ACEI nad sartanami u pacjentów z chorobami naczyniowymi. W celu oceny korzystnego wpływu innych leków blokujących RAAS, dodawanych do ACEI, konieczne jest przeprowadzenie prospektywnych badań klinicznych.

Zdaniem autora komentarza, uzyskane obecnie dane, przemawiają za stosowaniem ACEI w terapii pacjentów z chorobami naczyniowymi (niezależnie od współwystępowania nadciśnienia tętniczego), u których leki te stosowane są aktualnie zbyt rzadko.

Opracowane na podstawie: European Heart Journal / 2009-06-01

0 replies on “Inhibitory enzymu konwertujące angiotensynę w terapii osób z chorobami sercowo-naczyniowymi”