Aspiryna w pierwotnej prewencji incydentów naczyniowych – metaanaliza

Algra A i Greving JP – Aspirin in primary prevention: sex and baseline risk matter LINK: Lancet 2009;373:1822
Na łamach The Lancet przedstawiono wyniki przeprowadzonej przez Antithrombotic Trialists’ (ATT) Collaboration metaanalizy 6 randomizowanych badań, z udziałem pond 95 tysięcy chorych, poświęconych pierwotnej prewencji incydentów sercowo-naczyniowych i mózgowo-naczyniowych za pomocą aspiryny. Komentarzem na tych samych łamach opatrzyli je Ale Algra i Jacoba Greving.

Podstawową zaletę obliczeń ATT stanowi ich oparcie na danych pochodzących od indywidualnych chorych, co umożliwiło bardziej szczegółową analizę czynników ryzyka. Badacze ATT odnotowali spadek liczby poważnych incydentów naczyniowych u chorych przyjmujących aspirynę z 0,57% do 0,51% rocznie, ale jednocześnie wzrost ryzyka poważnych powikłań krwotocznych z 0,07% do 0,10% rocznie, konkludując tym samym, że nie można jednoznacznie potwierdzić skuteczności aspiryny jako leku stosowanego w prewencji pierwotnej.

Komentując uzyskane wyniki, Algra i Greving uzupełniają przedstawione przez ATT dane o wyniki analizy kosztowej i precyzują wskazania do jej stosowania, na podstawie rezultatów własnej oceny 10-letniego ryzyka naczyniowego, wskaźnika koszt-skuteczność oraz wieku i płci chorych. Z przedstawionej przez nich tabeli wynika, że przy założeniu wskaźnika opłacalności poniżej 20 000 euro, w przeliczeniu na rok życia z poprawką uwzględniającą jego jakość (QALY), stosowanie aspiryny w pierwotnej prewencji jest uzasadnione u kobiet 60-69 -letnich, jeżeli 10-letnie ryzyko jest 5-krotnie wyższe od przeciętnego a u kobiet 70-79 – letnich, jeżeli 10-letnie ryzyko jest 2-krotnie wyższe od przeciętnego. Stosowanie aspiryny jest opłacalne u wszystkich mężczyzn w wieku 70-79 lat oraz u mężczyzn w wieku 50-59 lat, jeżeli 10-letnie ryzyko jest 5-krotnie wyższe od przeciętnego oraz u mężczyzn 60-69 – letnich, jeśli 10-letnie ryzyko jest 2-krotnie wyższe od przeciętnego.

A zatem, pierwszy autor komentarza – jak siebie opisuje “55-letni mężczyzna, bez istotnych czynników ryzyka, poza nieznacznie podwyższonym poziomem cholesterolu” nie ma wskazań do przyjmowania aspiryny.

Opracowane na podstawie: Lancet / 2009-05-30