Gen transportera serotoniny a ryzyko depresji – wyniki metaanalizy

Neil Risch i wsp – Interaction Between the Serotonin Transporter Gene (5-HTTLPR), Stressful Life Events, and Risk of Depression: A Meta-analysis LINK: JAMA 2009;301:2462
W wielu pracach wykazano, że niektóre z markerów genetycznych zwiększają ryzyko występowania poszczególnych jednostek chorobowych. Związek ten jest jednak zwykle najwyżej umiarkowany, a względne ryzyko nie przekracza wartości 1.3.

Od dawna uważano, że u podstaw rozwoju chorób psychicznych leży połączenie podatności genetycznej i czynników środowiskowych. Badacze poświęcili więc bardzo wiele czasu na identyfikację genów mających ponosić odpowiedzialność za rozwój chorób psychicznych i zaburzeń zachowania.

W jednej z bardziej znanych prac Capi i wsp. wykazali, że do rozwoju dużej depresji predysponuje interakcja pomiędzy stresującymi zdarzeniami z życia osobistego a genetyczną zmiennością regionu promotorowego genu transportera serotoniny (5-HTTLPR).

Na łamach Journal of the American Medical Association ukazały się wyniki meta-analizy weryfikującej wnioski płynące z pracy Capi i wsp. Włączono do niej dane dotyczące 14250 uczestników (1769 z depresją) z 14 badań poświęconych zależności pomiędzy genotypem 5-HTTLPR (SS, SL lub LL) a liczbą stresujących zdarzeń życiowych (od 0 do >3) i rozpoznaniem depresji (wg ICD-10).

Wykazano istotny statystycznie związek pomiędzy liczbą stresujących zdarzeń życiowych a depresją (iloraz szans [OR] 1.41; 95% CI,1.25-1.57). Jednocześnie nie odnotowano zależności pomiędzy genotypem 5-HTTLPR a depresją (OR, 1.05; 95% CI, 0.98-1.13) ani pomiędzy genotypem a występowaniem stresujących zdarzeń (OR, 1.01; 95% CI, 0.94-1.10). Podobne wyniki uzyskano dla obu płci.

A zatem wyniki meta-analizy nie dowiodły istnienia zależności pomiędzy genotypem transportera serotoniny a ryzykiem depresji, również w interakcji z czynnikiem środowiskowym, za jaki uznano stresujące zdarzenia życiowe.

Opracowane na podstawie: JAMA / 2009-06-17